Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 65 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 23 thành viên, Ủy viên: 39 thành viên, Ủy viên dự khuyết: 03 thành viên) do Hòa thượng Thích Minh Thông làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).

Tác giả:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 387/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ công văn số 170/BTG-PG ngày 18/7/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ tờ trình số 137/BTS-VP ngày 05/8/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, V/v ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 65 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 23 thành viên, Ủy viên: 39 thành viên, Ủy viên dự khuyết: 03 thành viên) do Hòa thượng Thích Minh Thông làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
Tỉnh Khánh Hòa“để biết”
– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA
NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 387/QĐ-HĐTS ngày 10/08/2022)

 

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 06 Vị

1. Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm

2. Hòa thượng Thích Quảng Thiện

3. Hòa thượng Thích Nguyên Quang

4. Hòa thượng Thích Minh Châu

5. Hòa thượng Thích Trừng Giác

6. Hòa thượng Thích Giác Dũng.

B. BAN TRỊ SỰ (65 thành viên)

I. BAN THƯỜNG TRỰC (23 thành viên)

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
1.HT. Thích Minh Thông

(Nguyễn Văn Kiệt)

1949Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giác dục Phật giáo

2.HT. Thích Trừng Thi

(Nguyễn Sàng)

1958Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Tăng sự

3.HT. Thích Đức Thành

(Nguyễn Công Nhẫn)

1959Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

4.TT. Thích Nhật Hiếu

(Phan Gia Hạnh)

1968Phó Trưởng ban Trị sự
5.TT. Thích Thiện Phước

(Hoàng Ngọc Hải)

1971Phó Trưởng ban Trị sự,

kiêm Chánh Thư ký

6.TT. Thích Giác Tài

(Hồ Văn Anh)

1971Phó Trưởng ban Trị sự
7.ĐĐ. Thích Thiện Ký

(Nguyễn Tấn Thuật)

1974Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

8.ĐĐ. Thích Nguyên Đăng

(Trần Quang Huy)

1977Phó Thư ký,

Chành Văn phòng Ban Trị sự

9.HT. Thích Chúc Long

(Nguyễn Hoa Hưng)

1960Trưởng ban Kiểm soát
10.TT. Thích Huệ Giáo

(Nguyễn Công Minh)

1967Trưởng ban Hoằng pháp
11.ĐĐ. Thích Nguyên Thành

(Lý Trung Hoàng)

1972Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
12.ĐĐ. Thích Thiện Quang

(Trần Quốc Thanh)

1968Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
13.ĐĐ. Thích Thanh Tri

(Ngô Đăng Tiến)

1976Trưởng ban Văn hóa
14.TT. Thích Giác Nghĩa

(Lê Văn Xuân)

1970Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
15.ĐĐ. Thích Huệ Pháp

(Nguyễn Phi Hiền)

1978Trưởng ban Thông tin Truyền thông
16.NT. Thích nữ Diệu Phúc

(Lê Thị Châu)

1957Trưởng ban Từ thiện Xã hội
17.SC. Thích nữ Chơn Phương

(Hồ Thị Thanh Nga)

1970Thủ quỹ Ban Trị sự
18.TT. Thích Giác Không

(Nguyễn Chúc Chơn)

1970Ủy viên Thường trực
19.TT. Thích Nhuận Đức

(Trịnh Huyền Tân)

1974Ủy viên Thường trực
20.TT. Thích Tâm Phước

(Võ Thành Tâm)

1970Ủy viên Thường trực
21.TT. Thích Tâm Như

(Nguyễn Phúc Thuần)

1974Ủy viên Thường trực
22.ĐĐ. Thích Quảng Thông

(Nguyễn Ngọc Thanh)

1977Ủy viên Thường trực
23.NS. Thích nữ Chơn Toàn

(Hồ Thị Kim Phụng)

1972Trưởng Phân ban Ni giới

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 39 Vị

24.TT. Thích Thông Huệ

(Bùi Hữu Hòa)

1961Ủy viên
25.TT. Thích Tâm Thọ

(Phạm Phong)

1962Ủy viên
26.TT. Thích Tâm Tri

(Thái Cao Tường)

1967Ủy viên
27.TT. Thích Thiện Huệ

(Hoàng Ngọc Ẩn)

1970Ủy viên
28.ĐĐ. Thích Như Từ

(Dương Minh Đức)

1976Ủy viên
29.ĐĐ. Thích Nguyên Thịnh

(Nguyễn Văn Cường)

1975Ủy viên
30.ĐĐ. Thích Thiện Pháp

(Hồ Đình Toàn)

1969Ủy viên
31.ĐĐ. Thích Giác Sơn

(Nguyễn Trắng)

1969Ủy viên
32.TT. Thích Giác Hạnh

(Trần Xuân Cư)

1969Ủy viên
33.ĐĐ. Thích Đồng Niệm

(Phạm Văn Thắng)

1976Ủy viên
34.ĐĐ. Thích Giác Dưỡng

(Phạm Huân)

1979Ủy viên
35.ĐĐ. Thích Giác Nhãn

(Phan Ngọc Đây)

1980Ủy viên
36.ĐĐ. Thích Hoằng Tuệ

(Võ Hết)

1977Ủy viên
37.ĐĐ. Thích Nhuận Tôn

(Hà Hữu Quý)

1977Ủy viên
38.ĐĐ. Thích Nhuận Trực

(Nguyễn Tấn Trung)

1987Ủy viên
39.ĐĐ. Thích Nhựt Lâm

(Nguyễn Ngọc Thọ)

1984Ủy viên
40.ĐĐ. Thích Trừng Minh

(Huỳnh Kim Hữu)

1985Ủy viên
41.ĐĐ. Thích Quảng Kiến

(Đỗ Văn Đăng)

1977Ủy viên
42.TT. Thích Nhuận Thông

(Trương Đình Nha)

1967Ủy viên
43.ĐĐ. Thích Tâm Chánh

(Nguyễn Ngọc Xuống)

1988Ủy viên
44.ĐĐ. Thích Quảng Hậu

(Đào Như Nhơn)

1973Ủy viên
45.ĐĐ. Thích Huệ Hải

(Đỗ Minh Hổ)

1973Ủy viên
46.ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm

(Phùng Văn Nghị)

1994Ủy viên
47.ĐĐ. Thích Đồng Nhã

(Trịnh Hoài Phong)

1992Ủy viên
48.NS. Thích nữ Huệ Phúc

(Vũ Thị Hồng Huệ)

1959Ủy viên
49.NS. Thích nữ Diệu Châu

(Trần Thị Thầm)

1960Ủy viên
50.NS. Thích nữ Tịnh Nguyên

(Trần Thị Tỷ)

1967Ủy viên
51.SC. Thích nữ Viên Nhàn

(Nguyễn Thị Thu Anh)

1972Ủy viên
52.SC. Thích nữ Lệ Nhật

(Thái Như Hạ)

1982Ủy viên
53.SC. Thích nữ Viên Toàn

(Nguyễn Thị Thùy Trang)

1976Ủy viên
54.SC. Thích nữ Chánh Quang

(Nguyễn Thị Diệu)

1970Ủy viên
55.SC. Thích nữ Hạnh Đoan

(Đặng Thị Tý)

1972Ủy viên
56.SC. Thích nữ Ánh Liên

(Đỗ Thị Hồng)

1975Ủy viên
57.Cư sĩ Như Phước

(Trần Sơn)

1954Ủy viên
58.Cư sĩ Nguyên Định

(Trương Thị Nam)

1954Ủy viên
59.Cư sĩ Thọ Huệ

(Võ Thị Thu Lan)

1955Ủy viên
60.Cư sĩ Tâm Thành

(Nguyễn Thanh Lịch)

1957Ủy viên
61.Cư sĩ Nhật Chơn

(Nguyễn Thái Học)

1961Ủy viên
62.Cư sĩ Nguyên Cường

(Trần Văn Hùng)

1958Ủy viên

 III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ: 03 Vị

63.ĐĐ. Thích Tâm Chánh

(Nguyễn Văn Nam)

1982Ủy viên dự khuyết
64.ĐĐ. Thích Tâm Nhơn

(Nguyễn Văn Mãnh)

1980Ủy viên dự khuyết
65.NS. Thích nữ Thông Tường

(Nguyễn Thị Nhàn)

1968Ủy viên dự khuyết
Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết