Trang chủ Bài viết nổi bật Đón Phật Đản – Celebrating Buddha’s Birth

Đón Phật Đản – Celebrating Buddha’s Birth

Đón Phật Đản - Phật ra đời! Phật ra đời! Hoa trời rưới khắp. Thơm hương Ưu đàm. Phật ra đời! Phật ra đời! Nhạc trời trỗi vang; Trần gian hân hoan.

Đăng bởi: Anh Minh
ISSN: 2734-9195

Đón Phật Đản – Phật ra đời! Phật ra đời! Hoa trời rưới khắp. Thơm hương Ưu đàm. Phật ra đời! Phật ra đời! Nhạc trời trỗi vang; Trần gian hân hoan.

tap chi nghien cuu Phat hoc Don Phat dan 2 1

tap chi nghien cuu Phat hoc Don Phat dan 1 tap chi nghien cuu Phat hoc Don Phat dan 2 tap chi nghien cuu Phat hoc Don Phat dan 3 tap chi nghien cuu Phat hoc Don Phat dan 4 tap chi nghien cuu Phat hoc Don Phat dan 5

tap chi nghien cuu Phat hoc Don Phat dan 2 2

1. Phật ra đời!
Phật ra đời!
Hoa trời rưới khắp. Thơm hương Ưu đàm.
Phật ra đời!
Phật ra đời!
Nhạc trời trỗi vang;
Trần gian hân hoan.

2. Phật ra đời !
Phật ra đời!
Đại địa chấn động. Chân lý sáng soi.
Phật ra đời,
Con thảnh thơi !
Muôn loài giác ngộ.
Muôn nơi vui mừng.

3. Như Lai xuất thế gian,
Thị hiện Phật đản sanh,
Thân của Ngài sắc vàng
Ôi, tướng Ngài nghiêm đẹp.

4. Bậc cứu thế xuất hiện!
Cây khô đã đâm chồi.
Nếu Phật không ra đời,
Không ai được an lạc.

5. Thích Ca, đấng Vô Thượng!
Ngọn đèn soi thế gian
Cứu độ muôn chúng sanh.
Mang an lành khắp chốn.

6. Mọi an lạc thế gian,
Đều là do Phật ban.
Vị thầy đem vui, an
Dang rộng tay cứu khổ.

7. Cứu chúng sanh chìm đắm
Nên chư Phật ra đời.
Mau phát Tâm Bồ Đề.
Không luân hồi sinh, tử.

8. Ôi, đức Phật Thích Ca!
Con xưng niệm hồng danh.
Tất cả muôn chúng sanh,
Phật dang tay cứu hết.

*Phật ra đời!
Phật ra đời!
Hoa trời rưới khắp,
Thơm hương Ưu đàm.
Phật ra đời!
Phật ra đời!
Nhạc trời trỗi vang,
Trần gian hân hoan.

* Phật ra đời !
Phật ra đời!
Đại địa chấn động,
Chân lý sáng soi.
Phật ra đời !
Con thảnh thơi !
Muôn loài giác ngộ,
Muôn nơi vui mừng.

9. Sắc thân Phật oai, đẹp;
Chúng con kính khen hoài!
Trí Phật đầy viên mãn,
Cứu khổ khắp muôn loài.

10. Phật ngồi gốc bồ đề.
Thần thông rải muôn phương;
Thuyết pháp độ muôn cõi.
Con hoan hỷ cúng dường.

11. Chư Phật chuyển Pháp Luân
Rưới mưa pháp cam lồ,
Trừ vô minh, nhiễm ô.
Trở về tâm thanh tịnh.

12. Đức Phật là thầy con,
Dạy con pháp Vô Thượng,
Biết bao kiếp vô lượng
Mới đền hết ơn Ngài.

13. Ân đức Phật bao đời
Tán dương chẳng thể hết
Con chắp tay kính lễ;
Nguyện học hạnh Phổ Hiền.

14. Nào cùng hát vang lời!
Mừng Thích Ca ra đời,
Ôi, một ngày tuyệt vời!
Lòng kính Phật không vơi.

*
Phật ra đời!
Phật ra đời!
Hoa trời rưới khắp,
Thơm hương Ưu đàm.
Phật ra đời!
Phật ra đời!
Nhạc trời trỗi vang,
Trần gian hân hoan.

Phật ra đời !
Phật ra đời!
Đại địa chấn động.
Chân lý sáng soi.
Phật ra đời,
Con thảnh thơi!
Muôn loài giác ngộ.
Muôn nơi vui mừng.

15. Oh oh, ngày Phật sinh!
Hoa nở ngát hương!
Ánh sáng bình an;
Điềm lành nhân gian.

16.Chấn động địa cầu;
Ôi Phật đản sinh
Thế giới thêm bình an
Nguyện cứu muôn sinh linh.

17.Buổi sáng Phật ra đời!
Trần gian hân hoan;
Vì chúng sanh, Ngài hiện thân!

Dưới cây thiêng, thành Chính Giác.
Trí Phật sâu!
Biết mọi Pháp!
Quang minh vô biên
Khắp hóa độ quần sinh;
Muôn loài nghe ra, mà giải thoát.

Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah,
Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah,
Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah,
Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah.

tap chi nghien cuu Phat hoc Don Phat dan 2 3

1.Buddha comes into the world! Buddha comes into the world!
The wonderful heavenly flowers rained down.
The fragrant Udumbara flowers bloom.
Buddha comes into the world! Buddha comes into the world!
Heavenly music sounds, The world delights.

2.Buddha comes into the world! Buddha comes into the world!
The Earth quakes.
The glorious, ultimate Truth guides us.
Buddha comes into the world!
I am peaceful and joyful.
Countless species of sentient beings are enlightened,
All living beings everywhere are rejoiced to see Buddha.

3.Tathagata appears in the world.
He manifests to be born in the world.
His body is in golden color.
Oh, his appearance is so adorned, wondrous.

4. The Savior comes into the world !
The dry tree has sprouted green branches.
If Buddhas did not appear within the world,
No one would gain peace and joy.

5. Shakyamuni, Unsurpassed Honored One,
He is the Lamp of world;
He rescues and protects all living beings
He brings peace and joy everywhere.

6. All joy and peace in the world.
Bestowed on by the Buddha.
The Teacher brings joy and peace;
He universally rescues all beings from suffering.

7. To save all living beings who are sinking and drowning;
Therefore Buddhas appear in the world.
Let’s quickly generate Bodhicitta.
To sever the samsara of birth and death.

8. Oh, Shakyamuni Buddha!
I recite respectfully Your Name.
All sentient beings are sorrowed
Buddha extends His hands to save them all.

*Buddha comes into the world! Buddha comes into the world!
The wonderful heavenly flowers rained down,
The fragrant Udumbara flowers bloom.
Buddha comes into the world! Buddha comes into the world!
Heavenly music sounds, the world delights.

* Buddha comes into the world! Buddha comes into the world!
The Earth quakes. The glorious, ultimate Truth guides us.
Buddha comes into the world! I am peaceful and joyful.
Countless species of sentient beings are enlightened.
All living beings everywhere are rejoiced to see Buddha.

9. Buddha’s body is most sublime and nice
We always praise respectfully to Him;
Buddha’s wisdom is perfect
He rescues the boundless kinds of species.

10. Buddha sat under the Bodhi tree.
His supernatural power pervaded the myriad directions.
He preached the Dharma to rescue many realms.
I delightfully make offerings to Him.

11. Buddhas turn peerless Dharma Wheel.
They rain down the sweet dew and Dharma rain.
They sever our illusion and pollution.
They help us return to the Original pure mind.

12. The Buddha is my Teacher.
He teaches me the Unsurpassed Dharma
We go through measureless eons
Can repay the debts of gratitude to Buddhas.

13. Replete with the Buddha’s sea of merit and virtue,
We cannot praise it enough.
I respectfully bow gassho to Buddha
I vow to cultivate Samantabhadra’s Conduct.

14. Let’s sing aloud together
To celebrate Shakyamuni Buddha’s Birthday
Oh, what a wonderful day !
Our reverence for the Buddha is overflowing.

*Buddha comes into the world! Buddha comes into the world!
The wonderful heavenly flowers rained down,
The fragrant Udumbara flowers bloom.
Buddha comes into the world! Buddha comes into the world!
Heavenly music sounds, the world delights.

* Buddha comes into the world! Buddha comes into the world!
The Earth quakes. The glorious, ultimate Truth guides us.
Buddha comes into the world! I am peaceful and joyful.
Countless species of sentient beings are enlightened.
All living beings everywhere are rejoiced to see Buddha.

15. Oh oh, Buddha’s birthday !
The fragrant flowers bloom.
Peaceful light shines everywhere ;
The good omen of the world appears.

16. The great earthquake arises;
Oh, Buddha appears within the world.
The world is more peaceful.
He vows to save all living beings.

17. The morning when Buddha was born,
The world is joyful, delightful;
For all sentient beings, the Buddha manifests throughout all worlds.
Under the sacred bodhi tree, He accomplishes the Proper Enlightenment.
Buddha’s wisdom is perfect;
He knows all Dharmas.
His radiance lights up everywhere.
He universally teaches and protects all sentient beings.
All species understand, to be free from suffering.

Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah,
Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah,
Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah,
Oh Woah, Oh Woah, Oh Woah.

(CELEBRATING BUDDHA’S BIRTH)
– Lyrics: Guo Tu- C.T MLS
– Music: Huỳnh Sơn YT
– Copyright: Guo Tu- C.T MLS

8 bình luận

Âm nhạc Phật nhưng vui tươi

Đoàn Ngọc Bích 28/05/2024 - 10:40

Nhạc và lời đều vui tươi hào hùng. Thích nghe.

Trả lời

Dùng âm nhạc, hội họa để quảng bá truyền thông Phật giáo rất tốt

Tạ Quốc KHanh 26/05/2024 - 11:01

Với giới trẻ thì nên dùng hội họa, âm nhạc, công nghệ …để quảng bá, giới thiệu Phật pháp với đối tượng trẻ này càng nhiều càng tốt.

Trả lời

Bài hát Phật giáo hay

Phạm Quang Nghiên 23/05/2024 - 13:06

Mong sẽ có nhiều bài hát Phật giáo hay, ý nghĩa. Phật tử vừa nghe nhạc vừa tìm hiểu đạo Phật thì sẽ ý nghĩa.

Trả lời

Nghe bài hát đúng dịp Phật đản lại càng kính mến Phật hơn.

Lưu hoàng bình 21/05/2024 - 09:12

Dịp Phật đản này nghe các bài hát về ca ngợi Phật thì thấy không khí rộn ràng lạ lùng. Bài này hay, ngày cả bạn mình trong công ty tuy không phải là Phật tử nhưng tình cờ nghe bài này cô ấy cũng thấy khoái, thích nữa là

Trả lời

Ca ngợi Phật, bồ tát tát và chánh pháp của Phật thì tốt

Tăng Anh Ngọc 29/05/2024 - 14:31

Trong chùa nếu có ca nhạc ca múa biểu diễn ca ngợi Phật và chánh pháp thì rất tốt. Miễn là không ca ngợi giả tạm thế gian, không ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu nhân gian là đều đúng chánh pháp và đều được. Vì vậy nên có nhiều bài ca để ca ngợi công ơn của Phật, bồ tát.

Trả lời

Giai điệu bài hát trẻ trung , vui nhộn. Lời được viết chu đáo

Lê Quang Hạp 19/05/2024 - 07:29

Giai điệu dễ hát theo. Lời có chọn lọc..

Trả lời

Nhìn chung là bài hát Phật giáo hay, rộn ràng

Phượng nguyễn kim 11/05/2024 - 09:45

Nghe bài hát rất có không khí; sôi nổi. Lyrics cũng được

Trả lời

bài hát Phật đản hay, ý nghĩa

La Quốc Hành 09/05/2024 - 09:24

nhìn bản sheet bài hát Đón phật đản thì thấy giai điệu vui tươi, sôi động, còn ý nghĩa của lời bài hát thì hay.

Trả lời

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường