Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 13 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 69 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 42 vị, Ủy viên Dự khuyết: 06 vị) do Hòa thượng Thích Khế Chơn làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm)

Đăng bởi: Phí Thanh Hoa
ISSN: 2734-9195

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 523/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ công văn số 116/BTG-PNV ngày 24/10/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ tờ trình số 174/TTr-BTS ngày 26/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 13 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 69 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 42 vị, Ủy viên Dự khuyết: 06 vị) do Hòa thượng Thích Khế Chơn làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
tỉnh Thừa Thiên Huế “để biết”
– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 523/QĐ-HĐTS ngày 26/10/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 13 Vị

Hòa thượng Thích Đức Thanh

Hòa thượng Thích Tâm Thọ

Hòa thượng Thích Lưu Hòa

Hòa thượng Thích Chơn Tế

Hòa thượng Thích Tánh Tịnh

Hòa thượng Thích Thanh Liên

Hòa thượng Thích Giác Quang

Hòa thượng Thích Quán Hạnh

Hòa thượng Thích Từ Vân

Hòa thượng Thích Quang Nhuận

Hòa thượng Thích Hải Ấn

Hòa thượng Thích Chơn Hương

Hòa thượng Thích Quán Chơn.

B. BAN TRỊ SỰ: 69 Vị

I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1. HT. Thích Khế Chơn Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2. HT. Thích Huệ Phước Phó Trưởng ban Thường trực
3. HT. Thích Giác Đạo Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

4. HT. Thích Phước Minh Phó Trưởng ban Trị sự
5. HT. Thích Tịnh Quang Phó Trưởng ban Trị sự
6. HT. Pháp Tông Phó Trưởng ban Trị sự
7. HT. Thích Thanh Hòa Phó Trưởng ban Trị sự
8. TT. Thích Thường Chiếu Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

9. TT. Thích Lương Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

10. TT. Thích Nguyên Đạt Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

11. TT. Thích Nguyên Thành Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

12. HT. Thích Thế Trang Trưởng ban Kiểm soát
13. TT. Thích Kiên Tuệ Trưởng ban Văn hóa
14. TT. Thích Phước Nghiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
15. ĐĐ. Thích Thiền Trí Trưởng ban Hoằng pháp
16. ĐĐ. Thích Quang Tư Chánh Thư ký Ban Trị sự,

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

17. ĐĐ. Thích Thiện Tuệ Phó Thư ký – Chánh Văn phòng
18. ĐĐ. Thích Chí Viên Phó Thư ký – Phó Văn phòng
19. NS. Thích nữ Bích Châu Trưởng ban Từ thiện Xã hội
20. NS. Thích nữ Minh Đạt Thủ quỹ
21. ĐĐ. Thích Tâm Quang Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 42 Vị

22. HT. Thích Thông Đạt Ủy viên
23. TT. Thích Nguyên Minh Ủy viên
24. TT. Thích Tuệ Vân Ủy viên
25. TT. Thích Thế Thanh Ủy viên
26. TT. Thích Tâm Hạnh Ủy viên
27. TT. Thích Tịnh Thường Ủy viên
28. TT. Thích Hải Đức Ủy viên
29. TT. Thích Kiên Niệm Ủy viên
30. TT. Thích Thông Mãn Ủy viên
31. TT. Thích Hoằng Mãn Ủy viên
32. TT. Thích Ngộ Tùng Ủy viên
33. TT. Thích Không Nhiên Ủy viên
34. TT. Thích Minh Tuệ Ủy viên
35. TT. Thích Phước Thông Ủy viên
36. TT. Thích Tâm Chiếu Ủy viên
37. ĐĐ. Thích Phước Điền Ủy viên
38. ĐĐ. Thích Nhật Tuệ Ủy viên
39. ĐĐ. Thích Minh Chính Ủy viên
40. ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa Ủy viên
41. ĐĐ. Thích Thiện Bửu Ủy viên
42. ĐĐ. Thích Tâm Phương Ủy viên
43. ĐĐ. Thích Phước Như Ủy viên
44. ĐĐ. Thích Nhật Minh Ủy viên
45. ĐĐ. Thích Pháp Quang Ủy viên
46. ĐĐ. Thích Đạo Tuệ Ủy viên
47. ĐĐ. Thích Huyền Ngộ Ủy viên
48. ĐĐ. Thích Thiện Mỹ Ủy viên
49. ĐĐ. Thích Quảng Nguyện Ủy viên
50. ĐĐ. Thích Minh Chuẩn Ủy viên
51. ĐĐ. Thích Pháp Tịnh Ủy viên
52. ĐĐ. Thích Nguyên Thường Ủy viên
53. ĐĐ. Thích Thuần Châu Ủy viên
54. ĐĐ. Thích Chánh Đạo Ủy viên
55. ĐĐ. Thích Hữu Đức Ủy viên
56. ĐĐ. Thích Tánh Thuận Ủy viên
57. ĐĐ. Thích Ngộ Tâm Ủy viên
58. ĐĐ. Thích Thiền Ngộ Ủy viên
59. ĐĐ. Thích Hương Yên Ủy viên
60. SC. Thích nữ Hạnh Giải Ủy viên
61. Cư sĩ Trần Bạch Nhật Ủy viên
62. Cư sĩ Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ủy viên
63. Cư sĩ Lê Quang Cự Ủy viên

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ:  06 Vị

64. TT. Thích Hồng Tuệ Ủy viên Dự khuyết
65. ĐĐ. Thích Huệ Trọng Ủy viên Dự khuyết
66. NS. Thích nữ Hạnh Ngọc Ủy viên Dự khuyết
67. SC. Thích nữ Tuệ Uyển Ủy viên Dự khuyết
68. Cư sĩ Trần Thúc Phúc Ủy viên Dự khuyết
69. Cư sĩ Trần Quang Nhật An Ủy viên Dự khuyết

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 8585 2222 – 0914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 8585 2222 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường