Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 45 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Minh Quang làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm)

Đăng bởi: Phí Thanh Hoa
ISSN: 2734-9195
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 313/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ Công văn số 610/SNV-TG ngày 22/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BTS ngày 22/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 45 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Minh Quang làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).

Điều 2. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-Như Điều 2;
– Ban TGCP, Vụ PG;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Ninh Bình;
– Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-HĐTS ngày 22/7/2022)

STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (13 VỊ)
1. Thượng tọa Thích Minh Quang

(Nguyễn Minh Chiên)

1971 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
2. Thượng tọa Thích Trí Như

(Hoàng Văn Năm)

1969 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Ninh Bình
3. Thượng tọa Thích Thanh Dũng

(Trần Quốc Ân)

1967 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Ninh Bình
4. Thượng tọa Thích Thanh Mạnh

(Phạm Văn Mạnh)

1970 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Ninh Bình
5. Ni sư Thích Đàm An

(Phạm Thị Hoài)

1958 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Ninh Bình
6. Đại đức Thích Minh Phúc

(Trần Văn Luyện)

1980 Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Ninh Bình
7. Đại đức Thích Thanh Đông

(Đặng Văn Lượng)

1982 Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Ninh Bình
8. Thượng tọa Thích Đức Lợi

(Nguyễn Thanh Hải)

1972 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Ninh Bình
9. Đại đức Thích Thanh Phú

(Tô Văn Phú)

1980 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Ninh Bình
10. Đại đức Thích Thanh Cương

(Hà Văn Hoàn)

1980 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Ninh Bình
11. Đại đức Thích Minh Ngộ

(Phạm Văn Vượng)

1981 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Ninh Bình
12. Đại đức Thích Thanh Duy

(Phạm Văn Nam)

1965 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Ninh Bình
13. Ni sư Thích Đàm Quy

(Ngô Thị Bích)

1962 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế tài chính GHPGVN tỉnh Ninh Bình
 II. ỦY VIÊN (32 VỊ)
14. Thượng tọa Thích Thanh Sự

(Nguyễn Ngọc Sự)

1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
15. Đại đức Thích Thanh Nghị

(Ngô Văn Nghị)

1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
16. Đại đức Thích Trí Quảng

(Trần Văn Năm)

1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
17. Đại đức Thích Thanh Trụ

(Lưu Văn Trụ)

1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
18. Đại đức Thích Thanh Dân

(Phạm Minh Dân)

1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
19. Đại đức Thích Thanh Sơn

(Nguyễn Văn Ngoan)

1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
20. Đại đức Thích Minh Tri

(Dương Đức Vịnh)

1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
21. Đại đức Thích Thanh Vũ

(Trần Quốc Bảo)

1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
22. Đại đức Thích Minh Trí

(Nguyễn Văn Chung)

1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
23. Đại đức Thích Thanh Minh

(Phạm Văn Minh)

1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
24. Đại đức Thích Quảng Hiệp

(Trần Hữu Huấn)

1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
25. Đại đức Thích Minh Thiền

(Phạm Văn Khánh)

1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
26. Đại đức Thích Thanh Quý

(Phan Văn Quý)

1991 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
27. Sư cô Thích Đàm Yến

(Dương Thị Hải)

1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
28. Sư cô Thích Đàm Nguyệt

(Trần Thị Nguyệt)

1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
29. Sư cô Thích Ngọc Trinh

(Phan Thị Thu Hà)

1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
30. Sư cô Thích Đàm Mát

(Dương Thị Mát)

1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
31. Sư cô Thích Diệu Minh

(Đoàn Thị Thoa)

1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
32. Sư cô Thích Diệu Lan

(Phan Thị Lan)

1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
33. Sư cô Thích Minh Huy

(Đỗ Thị Thân Thúy)

1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
34. Đại đức Thích Thanh Tiến

(Phạm Văn Tiến)

1970 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
35. Đại đức Thích Thanh Cơ

(Lê Bá Cơ)

1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
36. Đại đức Thích Quảng Nguyện

(Phạm Văn Tùng)

1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
37. Sư cô Thích Đàm Hân

(Phạm Thị Hải Thanh)

1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
38. Sư cô Thích Nữ Viên Tuệ

(Nguyễn Thị Phương)

1991 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
39. Đại đức Thích Thanh Nghĩa

(Trịnh Văn Nghĩa)

1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
40. Đại đức Thích Thanh Huy

(Phạm Văn Tý)

1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
41. Đại đức Thích Thanh Hải

(Nguyễn Văn Vỹ)

1990 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
42. Đại đức Thích Minh Tông

(Trần Xuân Phú)

1990 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
43. Đại đức Thích Thanh Lâm

(Đặng Văn Lâm)

1991 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
44. Sư cô Thích Đàm Hương

(Trịnh Thị Hương)

1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
45. Phật tử Vũ Thị Liên 1961 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình

Tổng số: 45 thành viên
Trong đó:
– Ban Thường trực: 13 vị
– Ủy viên               : 32 vị

 

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 8585 2222 – 0914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 8585 2222 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường