Trang chủ Văn hóa Nghi thức tắm Phật (Lễ Phật đản)

Nghi thức tắm Phật (Lễ Phật đản)

Lễ tắm tượng Phật được phục dựng nhằm tái hiện khung cảnh trang nghiêm, mầu nhiệm khi đức Phật chào đời. Đây là một nghi thức long trọng trong mùa lễ hội Phật Đản. Vậy nên nghi lễ Tắm Phật được chuẩn bị rất chu đáo và được diễn ra một cách rất trọng thể và trang nghiêm.

Đăng bởi: Nguyễn Thúy Anh
ISSN: 2734-9195

Lễ tắm tượng Phật (sau đây gọi tắt là tắm Phật) được phục dựng nhằm tái hiện khung cảnh trang nghiêm, mầu nhiệm khi đức Phật chào đời. Đây là một nghi thức long trọng trong mùa lễ hội Phật Đản. Vậy nên nghi lễ Tắm Phật được chuẩn bị rất chu đáo và được diễn ra một cách rất trọng thể và trang nghiêm.

Lễ tắm Phật được phục dựng nhằm tái hiện khung cảnh trang nghiêm, mầu nhiệm khi đức Phật chào đời. Đây là một nghi thức long trọng trong mùa lễ hội Phật Đản. Vậy nên nghi lễ Tắm Phật được chuẩn bị rất chu đáo và được diễn ra một cách rất trọng thể và trang nghiêm. Lễ tắm Phật ngoài mục đích kỉ niệm ngày đức Phật Đản sinh, nó còn mang một ý nghĩa sâu sắc. Đó là sự tẩy trừ phiền não, thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người.

tapchinghiencuuphathoc nghi thuc tam phat 1

1.Vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho nghi thức tắm Phật

  • Trái cây, hoa và nhang đèn: Dùng để dâng lên Phật trước khi thỉnh tượng xuống tắm.
  • Một thau lớn tinh sạch chỉ dành cho việc tắm tượng, sau khi làm lễ dâng hương thỉnh tượng Phật đặt vào trong thau.
  • Chuẩn bị 1 nước thơm dùng để tắm Phật: dùng nước nóng sôi nấu chung với loại hương liệu: hoa Lài, hoa Cúc, hoa Bưởi, Quế, để nguội.
  • 2 cái khăn sạch chỉ dành cho việc tắm và lau tượng.

2.Cách tắm Phật đúng cách

tapchinghiencuuphathoc nghi thuc tam phat 4

Cách 1: Lấy gáo múc lượng nước thơm tùy ý để Tắm Phật. Cách này không quy định lấy bao nhiêu gáo nước để Tắm Phật. Và cũng không quy định là dội nước lên phần nào của tượng Phật. Khi Tắm Phật tâm quán tưởng dòng nước sẽ cuốn trôi mọi phiền não và tội lỗi của bản thân. Nhờ đó thành tựu công đức phước báo.

Cách 2: Lấy gáo múc hai gáo nước thơm nhẹ nhàng tưới lên hai vai của Phật. Cách này quán tưởng tới hai dòng nước nóng và lạnh do chín con rồng từ trên trời phun xuống để tắm cho Ngài khi mới sinh ra. Khi Tắm Phật quán tưởng dòng nước tẩy sạch phiền não của thân tâm. Nguyện giữ tâm an nhiên và thanh tịnh trước thuận – nghịch trong cuộc sống.

Cách 3: Lấy gáo múc ba gáo nước thơm từ từ dội lên tượng Phật. Gáo thứ nhất dội lên đỉnh tượng Phật, gáo thứ 2 dội lên vai phải tượng Phật, gáo thứ 3 dội lên vai trái tượng Phật. Khi tắm Phật quán tưởng những gáo nước này sẽ gột sạch nghiệp chướng và phiền não của ta. Làm cho 3 nghiệp thân – khẩu – ý của ta đều được thanh tịnh, thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ.

Cách 4: Lấy gáo múc ba gáo nước thơm từ từ dội lên tượng Phật. Gáo thứ nhất dội lên vai trái tượng Phật, nguyện bỏ mọi điều ác. Gáo thứ hai dội lên vai phải tượng Phật, nguyện làm mọi điều lành. Gáo thứ ba dội dưới chân Phật, nguyện độ hết chúng sinh.

Nghi lễ

Nguyện hương

Xin cho khói trầm thơm,
Kết thành mây năm sắc,
Dâng lên khắp mười phương,
Cúng dường vô lượng Phật,

Vô lượng chư Bồ Tát,
Cùng các thánh hiền tăng,
Nơi pháp giới dung thông,
Kết đài sen rực rỡ,

Nguyện làm kẻ đồng hành,
Trên con đường Giác ngộ,
Xin mọi loài chúng sinh,
Từ bỏ cõi lãng quên,

Theo đường giới, định,huệ,
Quay về trong tỉnh thức.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát ma ha tát!

Chúng con cung kính nghe rằng, nơi cõi trời đâu Suất đà, Thiện Huệ bồ tát ưng thời tốt, cỡi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vua Tịnh Phạn, Ma Da phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay, hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca, thiên long trỗi nhạc, các trời rải hoa, chín rồng tắm Phật tại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ.

Màu nhiệm thay, ứng linh tích để báo trước nguyện độ sinh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con, cung kính quỳ trước đài vàng, chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sinh bảo tướng, lạy mừng từ phụ kim thân, ca dương công đức, bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất.

Nam Mô Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

tapchinghiencuuphathoc nghi thuc tam phat 2

Kệ tắm Phật

Con nay rưới tắm chư Như Lai
Trí sạch trang nghiêm công đức đầy
Chúng sinh năm trược rời trần cấu
Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh
Giữa cây Sa La chưa từng diệt
Không sinh không diệt đức Cồ Đàm
Nếu dùng mắt thường thấy sinh diệt.

Sáng nay ngày mười lăm tháng tư
Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt
Chín rồng phun nước trên trời xuống
Hoa sen đỡ chân từ đất lên.

Sám khánh đản

Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Khánh Đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam Thế
Đều Ngự Như Lai
Cùng Thánh Hiền Tăng
Chúng con cùng pháp giới chúng sinh

Bởi thiếu nhân lành
Thảy đều sa đọa
Tham sân chấp ngã
Quên hẳn đường về

Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân
Dủ lòng lân mẫn
Không nỡ sinh linh thiếu phước
Nặng kiếp luân hồi

Đêm dày tăm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài
Pháp dùng phương tiện

Ta Bà thị hiện
Thích chủng thọ sinh
Thánh Ma Da mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo

Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần
Trí xuất trần quá mạnh

Ngai vàng quyết tránh
Tìm lối xuất gia
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa

Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyện:

Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Học đòi đức tánh quang minh
Cúi xin Phật Tổ giám thành
Từ bi gia hộ

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh
Chóng thành đạo quả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Hồi hướng

Lễ Phật công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sinh Tây phương tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh,
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.

Phục nguyện

Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha, nguyện xin hồi hướng, cúng dường kim tướng Phật tổ sơ sinh, cúi xin đức Phật giám thành, từ bi nạp thọ. Phục nguyện: một hoa đàm đã nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông, may mắn biết bao cho ta bà thế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời.

Từ nay bể khổ gặp thuyền từ, đường mê nhờ đuốc tuệ, Phật tánh muôn loài vốn có, mê tâm hiếm kẻ nào không, mê lầm giác ngộ, tự tánh lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định, gắng sức tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lành, chúng con rồi sẽ thành Phật, đức Phật là Phật đã thành.

Lại nguyện: Đạo pháp huy hoàng, chúng tăng thanh tịnh, trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thạnh trị, gia đình Phật tử, phước thọ khương ninh, pháp giới chúng sinh, đều thành Phật đạo.

Kết thúc nghi lễ tắm Phật.

tapchinghiencuuphathoc y nghia phat dan 3 1

Tác giả: Linh Anh

THAM KHẢO

Phật pháp ứng dụng

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường