Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 01 thành viên Ban Cố vấn; 64 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 23 vị, Ủy viên: 37 vị, Ủy viên dự khuyết: 04 vị) do Hòa thượng Thích Hạnh Thể làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm)

Tác giả:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 243/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ công văn số 1361/SNV-TG ngày 10/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ tờ trình số 56/TT/BTS/NT ngày 11/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 01 thành viên Ban Cố vấn; 64 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 23 vị, Ủy viên: 37 vị, Ủy viên dự khuyết: 04 vị) do Hòa thượng Thích Hạnh Thể làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
tỉnh Ninh Thuận“để biết”
– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NINH THUẬN
NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐTS ngày 18/05/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 02 Vị

1. Hòa thượng Thích Đồng Tâm

2. Hòa thượng Thích Như Thanh

B. CỐ VẤN BAN TRỊ SỰ: 01 Vị

1. Thượng tọa Thích Thiện Tiến

C. BAN TRỊ SỰ: 64 Vị

I. BAN THƯỜNG TRỰC: 23 Vị

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
1.HT. Thích Hạnh Thể

(Trần Văn Hùng)

1961Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.TT. Thích Hạnh Huệ

(Phạm Hữu Quý)

1964Phó Trưởng ban Thường trực
3.TT. Thích Minh Tánh

(Đỗ Ngọc Chí Toàn)

1968Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

4.TT. Thích Tâm Ngọc

(Phạm Văn Châu)

1974Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

5.TT. Thích Thông Tánh

(Nguyễn Văn Dũng)

1975Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

6.TT. Thích Thông Huệ

(Bùi Hữu Hòa)

1961Phó Trưởng ban Trị sự
7.ĐĐ. Thích Đồng Niệm

(Võ Văn Mười)

1976Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự
8.NS. Thích nữ Đức Hải

(Trần Thị Mai)

1963Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

9.ĐĐ. Thích Pháp Quang

(Huỳnh Hồng Hoàng)

1978Phó Thư ký – Chánh Văn phòng Ban Trị sự
10.ĐĐ. Thích Thông Ngộ

(Võ Tuấn Mẫn)

1987Phó Thư ký Ban Trị sự
11.HT. Thích Thiện Niệm

(Võ Văn Dọng)

1961Trưởng ban Nghi lễ
12.TT. Thích Hạnh Tú

(Châu Ngọc Thạnh)

1967Trưởng ban Văn hóa
13.ĐĐ. Thích Thiện Ngộ

(Cao Thành Hải)

1976Trưởng ban Kiểm soát
14.ĐĐ. Thích Chơn Chánh

(Nguyễn Văn Tuất)

1970Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
15.ĐĐ. Thích Nguyên Huấn

(Nguyễn Văn Giáo)

1979Trưởng ban Pháp chế
16.NS. Thích nữ Đức Thịnh

(Phạm Thj Thu Thái)

1970Trưởng ban Thông tin Truyền thông
17.NS. Thích nữ Chơn Thể

(Nguyễn Thị Chung)

1961Trưởng ban Từ thiện Xã hội
18.NS. Thích nữ Liên Tuyền

(Nguyễn Thị Tiên)

1966Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
19.SC. Thích nữ Như Chơn

(Đỗ Thị Long)

1969Ủy viên Thường trực,

Thủ quỹ Ban Trị sự

20.TT. Thích Hạnh Luân

(Trần Văn Thuận)

1967Ủy viên Thường trực
21.TT. Thích Hạnh Từ

(Trần Minh Hậu)

1974Ủy viên Thường trực
22.ĐĐ. Thích Quảng Giác

(Phạm Như Thi)

1975Ủy viên Thường trực
23.ĐĐ. Thích Tánh Hạnh

(Nguyễn Văn Nhàn)

1964Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN: 37 Vị

24.TT. Thích Thông Trí

(Trương Tấn Tâm)

1976Ủy viên
25.ĐĐ. Thích Đồng Hòa

(Trần Văn Thanh)

1973Ủy viên
26.ĐĐ. Thích Phước Bửu

(Nguyễn Văn Đồng)

1971Ủy viên
27.ĐĐ. Thích Thông Quang

(Trần Văn Dũng)

1966Ủy viên
28.ĐĐ. Thích Hạnh Tường

(Nguyễn Văn Phòng)

1980Ủy viên
29.ĐĐ. Thích Quảng Huy

(Lê Quang)

1979Ủy viên
30.ĐĐ. Thích Thông Thuận

(Nguyễn Bảo Hòa)

1984Ủy viên
31.ĐĐ. Thích Giác Từ

(Nguyễn Minh Cảnh)

1975Ủy viên
32.ĐĐ. Thích Chơn Quốc

(Nguyễn Thanh Thái)

1985Ủy viên
33.ĐĐ. Thích Giác Nguyên

(Đinh Văn Sơn)

1976Ủy viên
34.ĐĐ. Thích Tâm Tùng

(Lê Đến)

1974Ủy viên
35.ĐĐ. Thích Thiện Lý

(Võ Đình Sự)

1987Ủy viên
36.ĐĐ. Thích Nguyên Minh

(Võ Xuân)

1982Ủy viên
37.ĐĐ. Thích Thông Lợi

(Đặng Minh Thắng)

1990Ủy viên
38.ĐĐ. Thích Chúc Đàn

(Đặng Lâm)

1980Ủy viên
39.ĐĐ. Thích Chúc Hiển

(Đặng Thanh Vinh)

1976Ủy viên
40.ĐĐ. Thích Thiện Thức

(Tô Văn Quyến)

1988Ủy viên
41.ĐĐ. Thích Vạn Đình

(Trương Ngọc Hòa)

1990Ủy viên
42.ĐĐ. Thích Chơn Thủ

(Đoàn Văn Ngọ)

1990Ủy viên
43.ĐĐ. Thích Quảng Phước

(Trương Công Thương)

1991Ủy viên
44.NS. Thích nữ Diệu Mẫn

(Nguyễn Thị Thanh Lộc)

1965Ủy viên
45.NS. Thích nữ Diệu Bảo

(Đoàn Thị Hoa)

1956Ủy viên
46.NS. Thích nữ Diệu Thắng

(Trịnh Thị Mỹ Hạnh)

1964Ủy viên
47.NS. Thích nữ Đức Diệu

(Phạm Thị Thu Tiết)

1968Ủy viên
48.NS. Thích nữ Tịnh Huy

(Bùi Thị Cúc)

1963Ủy viên
49.NS. Thích nữ Chơn Huy

(Nguyễn Thị Hòa)

1969Ủy viên
50.NS. Thích nữ Chơn Hiền

(Phạm Thị Mỹ Dung)

1967Ủy viên
51.SC. Thích nữ Thuần Hạnh

(Dương Thị Định)

1968Ủy viên
52.SC. TN Chơn Nhân

(Đào Thị Hà)

1967Ủy viên
53.SC. Thích nữ Nguyên Tạng

(Nguyễn Thị Hà)

1969Ủy viên
54.SC. Thích nữ Chơn Tánh

(Trần Thị Như Rơi)

1968Ủy viên
55.NS. Thích nữ Chơn Thành

(Võ Thị Hồng Đào)

1968Ủy viên
56.SC. Thích nữ Thánh Trang

(Đỗ Thị Thúy Vân)

1974Ủy viên
57.SC. Thích nữ Lệ Hòa

(Thái Thị Hiệp)

1984Ủy viên
58.SC. Thích nữ Thanh Tuệ

(Mai Thị Mỹ Linh)

1991Ủy viên
59.SC. Thích nữ Liên Đan

(Võ Thị Tuyết Sương)

1987Ủy viên
60.Phật tử Thị Lộc

(Hồ Văn Tài)

1973Ủy viên

 III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 04 VỊ

61.ĐĐ. Thích Thông Đạt

(Ka Tơ Hạnh)

1994Ủy viên dự khuyết
62.SC. Thích nữ Liên Hảo

(Nguyễn Thị Giao)

1967Ủy viên dự khuyết
63.SC. Thích nữ Minh Hạnh

(Văn Thị Nhung)

1970Ủy viên dự khuyết
64.SC. Thích nữ Chơn Nhãn

(Phạm Thị Diễm)

1987Ủy viên dự khuyết
Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết