Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định khóa X, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm 02 thành viên Ban Chứng minh và 50 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Quảng Hà làm trưởng Ban Trị sự (đính kèm danh sách).

Tác giả:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 60/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ công văn số 233/SNV-TG ngày 28/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BTS ngày 26/01/2022 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định khóa X, nhiệm kỳ (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định khóa X, nhiệm kỳ (2022 – 2027), gồm 02 thành viên Ban Chứng minh và 50 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Quảng Hà làm trưởng Ban Trị sự (đính kèm danh sách).

Điều 2. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– – Như Điều 2;
– Ban TGCP, Vụ PG;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Nam Định;
– Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 060/QĐ-HĐTS ngày 01/03/2022)

I. BAN CHỨNG MINH: 02

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
1.Hòa thượng Thích Thanh Lương

(Đặng Thanh Lương)

1949Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
2.Hòa thượng Thích Thanh Nghị

(Nguyễn Văn Vở)

1951Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định

 II. BAN TRỊ SỰ: 50

A. BAN THƯỜNG TRỰC: 18

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
1. Hoà thượng Thích Quảng Hà

(Nguyễn Văn Lộc)

1963Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Nam Định
2.Thượng tọa Thích Tâm Thiệu

(Bùi Cao Khoát)

1960Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Nam Định
3.Thượng tọa Thích Tâm Vượng

(Nguyễn Đức Vượng)

1962Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Nam Định
4.Thượng tọa Thích Thanh Thịnh

(Đặng Văn Thịnh)

1961Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế  GHPGVN tỉnh Nam Định
5.Ni trưởng Thích Đàm Hiền

(Trần Thị Loan)

1955Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Nam Định
6.Thượng tọa Thích Thanh Thuận

(Nguyễn Văn Thuận)

1956Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
7.Thượng tọa Thích Quảng Biên

(Trần Nhân Hoàn)

1967Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo   GHPGVN tỉnh Nam Định
8.Thượng tọa Thích Thanh Huỳnh

(Chu Hồng Quảng)

1964Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Nam Định
9.Thượng toạ Thích Giác Vũ

(Lê Hồng Vũ)

1971Ủy viên Thường trực, Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Nam Định
10.Thượng toạ Thích Thanh Tạo

(Nguyễn Đức Tạo)

1972Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
11.Thượng toạ Thích Thanh Hùng

(Trần Văn Hùng)

1973Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
12.Đại đức Thích Thanh Tòng

(Phạm Văn Tòng)

1982Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Nam Định
13.Thượng toạ Thích Quảng Bá

(Trần Xuân Bá)

1968Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Nam Định
14.Thượng toạ Thích Thanh Huy

(Nguyễn Văn Tuấn)

1969Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tài chính Kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Nam Định
15.Ni trưởng Thích Đàm Hiếu

(Trần Thị Hiếu)

1958Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Phân ban đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Nam Định
16.Ni trưởng Thích Đàm Viên

(Đỗ Thị Viên)

1957Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Nam Định
17.Ni sư Thích Đàm Hân

(Vũ Thị Hương)

1968Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Nam Định
18.Sư cô Thích Đàm Ngọc

(Vũ Thị Nga)

1975Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định

 B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 32

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
19.Thượng toạ Thích Thanh Đường

(Mai Văn Đường)

1972Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Nam Định
20.Đại đức Thích Thanh Nam

(Trần Văn Chung)

1976Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Nam Định
21.Thượng toạ Thích Thanh Lợi

(Phạm Hồng Sơn)

1972Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Nam Định
22.Thượng tọa Thích Thanh Thinh

(Bùi Văn Thinh)

1965Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
23.Thượng toạ Thích Thanh Cần

(Đỗ Quang Trung)

1968Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
24.Thượng tọa Thích Thanh Lê

(Trịnh Văn Lê)

1968Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Nam Định
25.Thượng toạ Thích Thanh Đoàn

(Trần Văn Đoàn)

1970Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Nam Định
26.Thượng toạ Thích Thanh Hòa

(Nguyễn Văn Kiên)

1969Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
27.Thượng toạ Thích Thanh Chúc

(Mai Văn Tuyên)

1964Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Nam Định
28.Đại đức Thích Thanh Toàn

(Trần Văn Nhận)

1979Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
29.Đại đức Thích Thông Đạt

(Hoàng Văn Đồng)

1979Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
30.Đại đức Thích Thanh Việt

(Trần Thanh Nam)

1980Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Nam Định
31.Đại đức Thích Hạnh Duy

(Cao Văn Duy)

1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
32.Đại đức Thích Tục Quân

(Phạm Văn Quân)

1982Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
33.Đại đức Thích Quảng Đạt

(Đào Văn Hùng)

1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
34.Đại đức Thích Thanh Trình

(Vũ Nghiêm Kình)

1978Uỷ viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Nam Định
35.Đại đức Thích Thanh Nghiêm

(Nguyễn Xuân Khắc)

1980Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
36.Đại đức Thích Nhật Khánh

(Nguyễn Văn Phúc)

1980Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Nam Định
37.Đại đức Thích Thanh Thuỵ

(Bùi Văn Thành)

1985Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Nam Định
38.Đại đức Thích Thanh Nghĩa

(Trần Vĩnh Nghĩa)

1985Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Nam Định
39.Đại đức Thích Thanh Thịnh

(Dương Xuân Thịnh)

1984Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Nam Định
40.Ni sư Thích Thiện Phúc

(Trần Thị Nhài)

1963Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
41.Ni sư Thích Đàm Tín

(Nguyễn Thị Huê)

1964Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
42.Ni sư Thích Đàm Hồng

(Ngô Thị Hồng)

1964Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Nam Định
43.Ni sư Thích Đàm Huynh

(Đỗ Thị Huynh)

1963Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
44.Ni sư Thích Đàm Hường

(Hoàng Thị Hường)

1963Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
45.Ni sư Thích Đàm Sửu

(Nguyễn Thị Sửu)

1961Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
46.Ni sư Thích Đàm Xuân

(Trần Thị Huệ)

1963Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
47.Sư cô Thích Đàm Khánh

(Phạm Thị Sánh)

1976Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tài chính Kinh tế GHPGVN tỉnh Nam Định
48.Sư cô Thích Đàm Linh

(Trần Thị Thuỳ Linh)

1980Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
49.Sư cô Thích Hạnh Pháp

(Hà Thị Chung)

1974Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử, Phó Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Nam Định
50.Sư cô Thích Diệu Hương

(Nguyễn Thị Tiến Như)

1986Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định

Tổng số: 52 thành viên,
trong đó:
– Ban Chứng minh: 02;
– Ban Thường trực: 18;
– Ủy viên               : 32.

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết