Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 37 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Hiện làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm)

Tác giả:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 523/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ Công văn số 1125/SNV-TNTG ngày 20/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc tiếp nhận thông báo người được suy cử làm chức việc (nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027);
Căn cứ Tờ trình số 101/BTT-T.Tr ngày 31/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 37 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Hiện làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban TGCP, Vụ PG;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hưng Yên;
– Lưu: VP1, VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 523/QĐ-HĐTS ngày 30/11/2022)

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (14 VỊ)
          1Hòa thượng Thích Thanh Hiện

(Nguyễn Văn Hiện)

1960Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
          2Đại đức Thích Thanh Quang

(Lê Văn Lý)

1979Phó Trưởng ban Thường trực, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
          3Thượng tọa Thích Thanh Khuê

(Lê Văn Khuê)

1971Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hưng Yên
          4Thượng tọa Thích Giác Nghiêm

(Nguyễn Bảo Phong)

1969Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Hưng Yên
          5Thượng tọa Thích Thanh Nguyên

(Bùi Văn Minh)

1971Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hưng Yên
          6Đại đức Thích Nguyên Quang

(Đỗ Hoài Vũ)

1979Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
          7Đại đức Thích Thông Đạt

(Trần Tất Đắc)

1979Uỷ viên Ban Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
          8Đại đức Thích Minh Định

(Trương Quốc Vương)

1982Uỷ viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hưng Yên
          9Đại đức Thích Thanh Tâm

(Đặng Đình Tâm)

1970Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        10Đại đức Thích Minh Khởi

(Nguyễn Hữu Khởi)

1968Uỷ viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        11Đại đức Thích Thanh Trúc

(Phạm Văn Thành)

1984Uỷ viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        12Ni sư Thích Đàm Nhân

(Nguyễn Thị Giang)

1957Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        13Ni sư Thích Đàm Hằng

(Nguyễn Thị Tâm)

1968Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        14Sư cô Thích Diệu Hồng

(Lê Thị Hồng)

1977Ủy viên Ban Thường trực, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
III. ỦY VIÊN (23 VỊ)
1Đại đức Thích Hoằng Cần

(Võ Ngọc Minh)

1980Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        2Đại đức Thích Thanh Thế

(Trịnh Quang Thế)

1972Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        3Đại đức Thích Minh Thiện

(Nguyễn Tín)

1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        4Đại đức Thích Thanh Hiệp

(Nguyễn Văn Hiệp)

1978Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
5Đại đức Thích Thanh Sơn

(Mai Quế Lộ)

1970Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        6Đại đức Thích Bản Ninh

(Nguyễn Đức Độ)

1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        7Đại đức Thích Tâm Viên

(Vũ Văn Vì)

1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        8Đại đức Thích Khả Văn

(Võ Văn Liêm)

1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        9Đại đức Thích Thanh Hà

(Đỗ Văn Hà)

1983Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        10Đại đức Thích Đạo Khiết

(Nguyễn Mạnh Hùng)

1980Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        11Ni sư Thích Đàm Đào

(Nguyễn Thị Đều)

1962Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        12Ni sư Thích Đàm Lan

(Trần Thị Lan)

1959Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        13Ni sư Thích Viên Thông

(Bùi Thị Luận)

1966Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        14Ni sư Thích Đàm Mơ

(Chu Thị Mơ)

1969Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        15Ni sư Thích Đàm Huyền

(Nguyễn Thị Thía)

1968Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        16Ni sư Thích Đàm Thành

(Nguyễn Thị Thành)

1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        17Sư cô Thích Đàm Hằng

(Trần Thị Hằng)

1974Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        18Sư cô Thích Bảo Tịnh

(Phạm Thị Thêu)

1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        19Sư cô Thích Chân Như

(Đỗ Thị Nhàn)

1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        20Sư cô Thích Đàm Hương

(Trịnh Thị Hương)

1972Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        21Sư cô Thích Đàm Dược

(Hà Thị Dược)

1974Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        22Cư sĩ Thiện Tâm

(Lê Đình Hướng)

1982Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
        23Cư sĩ Liên Hoa Tâm

(Đinh Thị Loan)

1963Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên

Tổng số: 37 thành viên
Trong đó:
– Ban Thường trực: 14 vị
– Ủy viên               : 23 vị

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết