Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 42 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Đức Nguyên làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm)

Tác giả:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 389/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ Công văn số 2153/SNV-TG ngày 13/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Căn cứ Tờ trình số 43/TT-BTS.HB ngày 20/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình về việc nhân sự chính thức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ III (2022 – 2027).
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 42 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Đức Nguyên làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).

Điều 2. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban TGCP, Vụ PG;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hòa Bình;
– Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-HĐTS ngày 13/09/2022)

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (12 VỊ)
1.Thượng tọa Thích Đức Nguyên

(Phạm Minh Cường)

1973Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hòa Bình
2.Thượng tọa Thích Thanh Tạo

(Nguyễn Đức Tạo)

1972Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hòa Bình
3.Thượng tọa Thích Quảng Tiếp

(Tăng Xuân Dẫn)

1974Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hòa Bình
4.Đại đức Thích Trí Thịnh

(Nguyễn Trọng Tấn)

1984Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hòa Bình
5.Đại đức Thích Trí Thiện

(Đoàn Văn Sơn)

1987Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hòa Bình
6.Đại đức Thích Tuệ Hải

(Phạm Ngọc Hải)

1990Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Hòa Bình
7.Đại đức Thích Minh Đức

(Phạm Thế Hoạt)

1973Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hòa Bình
8.Thích Trí Tâm

(Nguyễn Văn Công)

1998Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
9.Thích Trí Bản

(Nguyễn Văn Lĩnh)

1990Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
10.Cư sĩ Minh Tâm

(Bùi Sĩ Động)

1946Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
11.Cư sĩ Hiển Trí

(Tạ Quang Vinh)

1960Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
12.Cư sĩ Minh Đức

(Đinh Hồng Quân)

1964Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 II. ỦY VIÊN (30 VỊ)
13.Sư cô Thích Diệu Pháp

(Lê Thị Luyến)

1980Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
14.Sư cô Thích Tâm Hạnh

(Dương Thị Hồng Yến)

1975Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
15.Sư cô Thích Nữ Vĩnh Giang

(Nguyễn Thị Khuyến)

1982Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
16.Sư cô Thích Diệu Hiển

(Nguyễn Thị Nhài)

1983Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
17.Sư cô Thích Nữ Tâm Như

(Trần Thị Ngoan)

1990Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
18.Phật tử Như Bằng

(Đỗ Thị Vinh)

1950Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
19.Phật tử Diệu Chí

(Trần Thị Chiến)

1952Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
20.Phật tử Diệu Mến

(Tạ Thị Mẽ)

1953Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
21.Phật tử Trí Hải

(Phạm Quang Hiến)

1954Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
22.Phật tử Trí Đức

(Chu Văn Động)

1955Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
23.Phật tử Diệu Đức

(Lê Thị Tin)

1955Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
24.Phật tử Phúc Hải

(Nguyễn Xuân Hải)

1956Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
25.Phật tử Trí Hải

(Tạ Văn Thành)

1957Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
26.Phật tử Diệu Hương

(Nguyễn Thị Lan)

1957Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
27.Phật tử Thành Đạo

(Phạm Thị Viên)

1958Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
28.Phật tử Diệu Liên

(Lê Thị Loan)

1958Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
29.Phật tử Phúc Thắng

(Nguyễn Xuân Toàn)

1958Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
30.Phật tử Diệu Thủy

(Đỗ Thị Thu)

1958Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
31.Phật tử Diệu Đại

(Nguyễn Thị Tý)

1958Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
32.Phật tử Tịnh Lân

(Đồng Thị Lân)

1959Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
33.Phật tử Diệu Đức

(Trần Thị Minh Tâm)

1960Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
34.Phật tử Diệu Liên

(Nguyễn Thị Phương)

1961Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
35.Phật tử Trí Dũng

(Đỗ Văn Mạnh)

1961Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
36.Phật tử Tịnh Thảo

(Trần Thị Thảo)

1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
37.Phật tử Minh Đức

(Bùi Văn Hùng)

1982Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
38.Phật tử Tự Bắc

(Nguyễn Viết Nam)

1983Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
39.Phật tử Diệu Hường

(Trần Thu Hải)

1985Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
40.Phật tử Diệu Âm Tịnh Quý

(Trần Thị Quý)

1986Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
41.Phật tử Minh Phúc

(Trần Đình Hiệu)

1990Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
42.Phật tử An Nhân

(Nguyễn Huy Khánh)

1993Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình

Tổng số: 42 thành viên
Trong đó:
– Ban Thường trực : 12 vị
– Ủy viên                 : 30 vị

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết