Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 37 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm)

Tác giả:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 302/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ Công văn số 31/BTG-PG-TGK ngày 28/4/2022 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BTS-VP ngày 18/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 37 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).

Điều 2. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban TGCP, Vụ PG;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hà Tĩnh;
– Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 302/QĐ-HĐTS ngày 20/07/2022)

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHDỰ KIẾN CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (19 VỊ)
1.Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

(Đặng Minh Châu)

1956Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
2.Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ

(Nguyễn Văn Tân)

1971Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
3.Đại đức Thích Viên Như

(Đậu Văn Thuyết)

1974Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
4.Đại đức Thích Hạnh Nhẫn

(Ngô Ngọc Hiệp)

1968Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
5.Đại đức Thích Quảng Nguyên

(Nguyễn Xuân Lâm)

1974Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
6.Đại đức Thích Chúc Cường

(Nguyễn Thanh Hùng)

1979Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
7.Đại đức Thích Chánh Thành

(Đậu Văn Lương)

1959Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
8.Đại đức Thích Tâm Phương

(Hồ Văn Sức)

1978Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
9.Đại đức Thích Quảng Phú

(Đào Thanh Phong)

1974Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
10.Đại đức Thích Tâm Quang

(Phạm Quang Bồi)

1982Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
11.Đại đức Thích Thanh Vượng

(Trần Xuân Hòa)

1981Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
12.Đại đức Thích Chúc Giác

(Phạm Trọng Bảy)

1975Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
13.Đại đức Thích Nghiêm Thuận

(Nguyễn Thành Trung)

1988Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
14.Đại đức Thích Đồng Từ

(Phan Đình Tứ)

1967Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
15.Đại đức Thích Thiện Nhơn

(Nguyễn Văn Thu)

1976Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
16.Đại đức Thích Hạnh Minh

(Lê Hồng Dương)

1985Ủy viên Thường trực, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
17.Đại đức Thích Tục Diệu

(Vũ Ngọc Thăng)

1985Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
18.Sư cô Thích Nữ Diệu Tịnh

(Nguyễn Thị Lan)

1965Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
19.Cư sĩ Diệu Hiếu

(Trần Thị Kim Hiền)

1957Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 II. ỦY VIÊN (18 VỊ)
20.Đại đức Thích Trung Huệ

(Nguyễn Văn Chánh)

1962Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
21.Đại đức Thích Pháp Luân

(Hồ Ngọc Phong)

1975Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
22.Đại đức Thích Tánh Đại

(Trần Văn Bổn)

1980Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
23.Đại đức Thích Nhật Toàn

(Nguyễn Viết Thiện)

1980Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
24.Đại đức Thích Tục Hiện

(Nguyễn Văn Áng)

1991Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
25.Đại đức Thích Tịnh Quang

(Nguyễn Văn Quý)

1987Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
26.Đại đức Thích Đồng Ấn

(Trương Túy)

1988Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
27.Đại đức Thích Tục Hương

(Lê Quang Đạt)

1985Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
28.Đại đức Thích Minh Trạm

(Lê Xuân Hoàng)

1991Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
29.Đại đức Thích Tục Hoan

(Nguyễn Trọng Bảo Yên)

1994Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
30.Đại đức Thích Tục Nhân

(Phạm Văn Đàn)

1991Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
31.Đại đức Thích Tục Hiền

(Trần Đức Thắng)

1994Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
32.Đại đức Thích Tục Lượng

(Phan Danh Phú)

1995Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
33.Sư cô Thích Tịnh Châu

(Nguyễn Thị Túc)

1970Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
34.Sư cô Thích Nữ Chơn Hoàng

(Phan Thị Châu)

1976Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
35.Sư cô Thích Nữ Hoàn Triết

(Phùng Thị Hồng)

1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
36.Sư cô Thích Nữ Hương Vân

(Nguyễn Thị Vân)

1988Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
37.Cư sĩ Quảng Khiết

(Trần Xuân Thanh)

1959Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh

Tổng số: 37 thành viên
Trong đó:
– Ban Thường trực: 19 vị
– Ủy viên               : 18 vị

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết