Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 56 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Quyết làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm)

Tác giả:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 240/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ Công văn số 381/SNV-TG ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận kết quả suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-BTS ngày 22/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 56 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Quyết làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban TGCP, Vụ PG;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hà Nam;
– Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÀ NAM
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 240/QĐ-HĐTS ngày 15/06/2022)

STTPHÁP DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC
1. Hoà thượng Thích Thanh Quyết1962Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
2.Thượng tọa Thích Thiện Hưởng1966Phó Trưởng ban TT Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hà Nam
3.Thượng tọa Thích Thanh Viên1965Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hà Nam
4.Thượng tọa Thích Bản Lượng1970Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Hà Nam
5.Đại đức Thích Quảng Bảo1965Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
6.Thượng tọa Thích Thanh Vũ1959Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hà Nam
7.Ni sư Thích Đàm Đạt1963Phó Trưởng ban Ban Trị sự – Phụ trách Ni giới GHPGVN tỉnh Hà Nam
8.Đại đức Thích Thanh Quang1967Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kinh tế GHPGVN tỉnh Hà Nam
9.Đại đức Thích Thanh Thuận1969Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hà Nam
10.Đại đức Thích Thiện Đạo1975Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hà Nam
11.Ni sư Thích Đàm Minh1958Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hà Nam
12.Ni sư Thích Đàm Thục1961Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
13.Ni sư Thích Đàm Mai1973Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Hà Nam
14.Ni sư Thích Đàm Huề1964Ủy viên Thường trực – Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
15.Đại đức Thích Giác Quang1977Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Hà Nam
16.Đại đức Thích Minh Hạnh1981Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Nam
17.Đại đức Thích Nguyên Tâm1985Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hà Nam
18.Ni sư Thích Đàm Thủy1967Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
19.Đại đức Thích Thanh Thức1995Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
II. ỦY VIÊN
20.Đại đức Thích Thanh Minh1989Ủy viên – Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
21.Đại đức Thích Quảng Tế1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
22.Đại đức Thích Vân Phong1976Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
23.Đại đức Thích Minh Chính1979Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
24.Đại đức Thích Tục Đạo1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
25.Đại đức Thích Tục Cường1986Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
26.Đại đức Thích Quảng Viên1978Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
27.Đại đức Thích Đạo Duyệt1978Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
28.Đại đức Thích Giác Hòa1976Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
29.Đại đức Thích Thanh Độ1980Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
30.Đại đức Thích Thanh Hưng1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
31.Đại đức Thích Minh Đức1981Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
32.Ni sư Thích Đàm Hướng1965Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
33.Ni sư Thích Đàm Huy1965Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
34.Ni sư Thích Đàm Hiền1958Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
35.Ni sư Thích Đàm Oanh1963Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
36.Ni sư Thích Đàm Sen1964Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
37.Ni sư Thích Quy Chân1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
38.Sư cô Thích Tâm Hương1972Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
39.Sư cô Thích Thiện Chí1982Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
40.Sư cô Thích Diệu Tường1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
41.Sư cô Thích Diệu Hiền1983Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
42.Sư cô Thích Đàm Thủy1975Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
43.Sư cô Thích Đàm Hiền1983Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
44.Sư cô Thích Minh Phương1986Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
45.Đại đức Thích Thanh Hiếu1993Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
46.Đại đức Thích Minh Thông1972Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
47.Đại đức Thích Thanh Chinh1985Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
48.Sư cô Thích Đàm Phương1983Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
49.Ni sư Thích Đàm Dược1958Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
50.Đại đức Thích Quảng Bình1980Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
51.Sư cô Thích Viên Hiếu1983Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
52.Sư cô Thích Diệu Hưng1992Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
53.Sư cô Thích Đàm Phương1992Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
54.Sư cô Thích Đàm Ngọc1981Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
55.Đại đức Thích Giác Trí1981Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
56.Đại đức Thích Khai Thông1987Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam

Tổng số: 56 thành viên
Trong đó:
– Ban Thường trực: 19 vị
– Ủy viên               : 37 vị

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết