Giới Tăng Tàn: Điểm tương đồng và dị biệt giữa Luật tạng Pāli và Tứ Phần Luật

Thích Nữ Liên Liên
Học viên Cao học Học viện PGNV tại Tp.HCM

Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 01 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 02 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 03 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 04 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 05 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 06 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 07 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 08 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 09 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 10 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 11 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 12 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 13 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 14 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 15 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 16 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 17 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 18 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 19 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 20 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 21 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 22 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 23 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 24 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 25 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 26 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 27 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 28 Tapchinghiencuuphathoc.vn Tuong Dong Va Di Biet Giua Luat Tang Pali Va Tu Phan Luat Page 29

Tám pháp Ba La Di: Điểm tương đồng và dị biệt giữa Luật tạng Pāli và Tứ phần luật

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *