Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp.Cần Thơ Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp.Cần Thơ Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Ban Chứng minh; 56 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 30 vị, Ủy viên Dự khuyết: 05 vị), do Hòa thượng Laddhapanno (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm)

Đăng bởi: Phí Thanh Hoa
ISSN: 2734-9195

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: ……../QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Cần Thơ
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ công văn số 93/BTG-NV1 ngày 25/3/2022 của Ban Tôn giáo Tp. Cần Thơ;

Căn cứ tờ trình số 40/TTr-BTS ngày 28/3/2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Ban Chứng minh; 56 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 30 vị, Ủy viên Dự khuyết: 05 vị), do Hòa thượng Laddhapanno (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
Tp. Cần Thơ“để biết”
– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 165/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ sung nhân sự Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Cần Thơ
Nhiệm kỳ 2022 – 2027

____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ tờ trình số 76/TTr-BTS ngày 27/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, V/v giới thiệu bổ sung nhân sự tham gia Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chấp thuận bổ sung Thượng tọa PANNAMUNI, thế danh Trần Sone, sinh năm 1965. Hiện là Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ nhiệm kỳ X (2022 – 2027), đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ.

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ và Thượng tọa Trần Sone chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
Tp. Cần Thơ“để biết”
– Lưu VP1 – VP2
BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP CẦN THƠ
NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 165/QĐ-HĐTS ngày 11/04/2022)

A. BAN CHỨNG MINH:

1. Hòa thượng Thích Giác Nhường

2. Hòa thượng Thích Thiện Tài

3. Hòa thượng Thích Minh Lý

4. Hòa thượng Thích Giác Hoa.

B. BAN TRỊ SỰ:

I. BAN THƯỜNG TRỰC:

STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
1. HT. LADDHAPANNO

(Đào Như)

1955 Trưởng ban Trị sự

 

2. TT. Thích Bình Tâm

(Nguyễn Thanh Phong)

1964 Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

3. HT. Thích Thiện Huệ

(Trần Văn Sáu)

1957 Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

4. HT. PAJJOTO

(Mai Xe)

1960 Phó Trưởng ban Trị sự
5. HT. Thích Thiện Thông

(Huỳnh Văn Lẽ)

1956 Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

6. HT. Thích Minh Thành

(Võ Thanh Tâm)

1963 Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

7. TT. Hoàng Kim

(Lý Hùng)

1967 Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

8. TT. Thích Minh Thông

(Nguyễn Quốc Việt)

1964 Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

9. TT. Thích Minh Phú

(Nguyễn Văn Quí)

1973 Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

10. NS. Thích nữ Như Hương

(Trương Thị Út)

1961 Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

11. NS. Thích nữ Chơn Như

(Lê Thị Cẩm Hoa)

1962 Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

12. ĐĐ. Thích Thiện Hữu

(Phan Viên Lộc)

1981 Chánh Thư ký Ban Trị sự
13. ĐĐ. Thích Thiện Hậu

(Lý Si Riêng)

1992 Phó Thư ký – Chánh Văn phòng,

Trưởng ban Văn hóa

14. SC. Thích nữ Tài Liên

(Đường Thị Mỹ)

1969 Phó Thư ký – Phó Văn phòng
15. TT. Thích Chiếu Nhơn

(Phạm Văn Lợi)

1971 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
16. Cư sĩ Đinh Công Quân 1990 Trưởng ban Thông tin Truyền thông

 

17. NS. Thích nữ Lan Liên

(Lữ Thị Mỹ Lan)

1964 Ủy viên Thủ quỹ
18. TT. KONTADHAMO

(Dương An)

1965 Ủy viên Thường trực
19. ĐĐ. Thích Giác Tâm

(Trần Trung Tính)

1964 Ủy viên Thường trực
20. ĐĐ. Thích Minh Hiếu

(Trần Văn Tiềm Hiểu)

1976 Ủy viên Thường trực
21. SC. Thích nữ Hiếu Liên

(Trang Bảo Ngọc)

1974 Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

22. TT. PANNAMUNI

(Trần Sone)

1965 Ủy viên
23. ĐĐ. Thích Tánh Linh

(Nguyễn Ngọc Hà)

1970 Ủy viên
24. ĐĐ. Thích Minh Cầu

(Trương Thanh Dũng)

1978 Ủy viên
25. ĐĐ. Thích Trung Nghĩa

(Trần Ngọc Thạnh)

1988 Ủy viên
26. ĐĐ. Thích Quang Phước

(Trần Văn Hùng)

1970 Ủy viên
27. ĐĐ. Thích Huệ Thuận

(Nguyễn Kết Đoàn)

1989 Ủy viên
28. ĐĐ. Thích Phước Tịnh

(Đoàn Khiển Em)

1988 Ủy viên
29. ĐĐ. Thích Minh Tịnh

(Võ Hoàng Nhân)

1981 Ủy viên
30. ĐĐ. Thích Minh Nhãn

(Phạm Thanh Sơn)

1970 Ủy viên
31. ĐĐ. Thích Huệ Minh

(La Thành Hảo)

1983 Ủy viên
32. ĐĐ. Thích Quang Thạc

(Trần Minh Trí)

1974 Ủy viên
33. ĐĐ. Thích Pháp Thông

(Trương Viên Thành)

1989 Ủy viên
34. ĐĐ. Thích Trung Giới

(Nguyễn Văn Vinh)

1975 Ủy viên
35. ĐĐ. Thích Minh Trí

(Nguyễn Minh Trí)

1988 Ủy viên
36. ĐĐ. Thích Đạt Ma Hải Huyền

(Hồ Chí Hiếu)

1980 Ủy viên
37. ĐĐ. PANNAVIMALO

(Thạch Dũng Lâm)

1987 Ủy viên
38. NT. Thích nữ Huệ Liên

(Nguyễn Kim Chẩn)

1955 Ủy viên
39. NT. Thích nữ Như Tâm

(Lê Diệu Tâm)

1957 Ủy viên
40. NS. Thích nữ Như Hải

(Nguyễn Thị Thu Hương)

1962 Ủy viên
41. NS. Thích nữ Huệ Phượng

(Đỗ Thị Tuyết Hằng)

1962 Ủy viên
42. NS. Thích nữ Diệu Hiền

(Nguyễn Thị Kim Chi)

1966 Ủy viên
43. SC. Thích nữ Từ Tâm

(Đặng Thị Kim Hải)

1957 Ủy viên
44. SC. Thích nữ Diệu Minh

(Phan Thị So)

1980 Ủy viên
45. SC. Thích nữ Minh Ngọc

(Nguyễn Thị Ngà)

1985 Ủy viên
46. SC. Thích nữ Chúc Thu

(Lê Thị Nhẫn)

1978 Ủy viên
47. SC. Thích nữ Ngọc Đức

(Bùi Thị Thùy Trâm)

1993 Ủy viên
48. SC. Thích nữ Nghiêm Thật

(Bùi Thị Mộng Hằng)

1980 Ủy viên
49. SC. Thích nữ Nhựt Hạnh

(Dương Thị Tiếm)

1981 Ủy viên
50. SC. Thích nữ Tâm Như

(Nguyễn Kim Loan)

1978 Ủy viên
51. Đạo hữu Bành Sơ Lến 1961 Ủy viên

 

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:

52. ĐĐ. Thích Quảng Nhật

(Huỳnh Khánh Nhựt)

1993 Ủy viên Dự khuyết
53. ĐĐ. Thích Quang Dụng

(Nguyễn Đức Trọng)

1999 Ủy viên Dự khuyết
54. ĐĐ. Thích Minh Trung

(Trần Văn Út Em)

1986 Ủy viên Dự khuyết
55. ĐĐ. Thích Pháp Hạnh

(Nguyễn Văn Út Tuấn)

1993 Ủy viên Dự khuyết
56. SC. Thích nữ Phước Đăng

(Dương Kim Phượng)

1979 Ủy viên Dự khuyết

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 8585 2222 – 0914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 8585 2222 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường