Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Ban Chứng minh; 03 thành viên Ban Cố vấn; 03 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 63 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 42 vị) do Thượng tọa Thích Lệ Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm)

Tác giả:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 067/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ công văn số 135/SNV-TG ngày 11/02/2022 của Sở Nội vụ tỉnhVĩnh Long;

Căn cứ tờ trình số 20/TTr-BTS ngày 22/02/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, V/v Công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Ban Chứng minh; 03 thành viên Ban Cố vấn; 03 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 63 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 42 vị) do Thượng tọa Thích Lệ Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
tỉnh Vĩnh Long“để biết”
– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH VĨNH LONG
NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 067/QĐ-HĐTS ngày 05/03/2022)

 

A. BAN CHỨNG MINH: 06 Vị

1. Hòa thượng Thích Giác Giới

2. Hòa thượng Thích Như Tước

3. Hòa thượng Thích Phước Tú

4. Hòa thượng Thích Giác Ánh

5. Hòa thượng Thích Thiện Thanh

6. Hòa thượng Thích Phước Tâm.

B. BAN CỐ VẤN: 03 Vị

1. Hòa thượng Thích Phước Tồn

2. Hòa thượng Thích Phước Hùng

3. Hòa thượng Thích Giác Sơn.

C. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI: 03 Vị

1. Ni trưởng Thích nữ Trí Tiên

2. Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

3. Ni trưởng Thích nữ Như Hương.

D. BAN TRỊ SỰ: 63 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
1.TT. Thích Lệ Lạc

(Phạm Văn Chọn)

1960Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.TT. Thích Phước Hạnh

(Phạm Văn Khanh)

1966Phó Trưởng ban Thường trực
3.TT. Candajjoto

(Sơn Ngọc Huynh)

1965Phó Trưởng ban Trị sự

(đặc trách PGNT Khmer)

4.TT. Thích Thiện Trí

(Ngô Ngọc Hải)

1962Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

5.TT. Thích Giác Hiển

(Lê Văn Lê)

1958Phó Trưởng ban Trị sự

 

6.TT. Thích Minh Đạo

(Võ Tấn Thành)

1959Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

7.ĐĐ. Thích Thiện Tâm

(Hoàng Thạch Dũng)

1971Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

8.NT. Thích nữ Như Minh

(Huỳnh Thị Mãn)

1954Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

9.ĐĐ. Thích Tánh Bình

(Nguyễn Minh Hải)

1982Phó Trưởng ban Trị sự,

Chánh Thư ký

10.TT. Thích Long Vân

(Nguyễn Xuân Phong)

1973Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

11.TT. Thích Trí Thiện

(Nguyễn Văn Châu)

1961Phó Thư ký, Phó Văn phòng,

Thủ quỹ

12.ĐĐ. Thích Minh Tuấn

(Nguyễn Tuấn Thanh)

1985Phó Thư ký, Chánh Văn phòng,

Trưởng ban Văn hóa

13.TT. Thích Trí Hải

(Nguyễn Thành Lâm)

1957Ủy viên Thường trực,

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

14.TT. Thích Phước Dưỡng

(Lê Thành Tiến)

1974Ủy viên Thường trực,

Trưởng ban Nghi lễ

15.ĐĐ. Thích Mật Tịnh

(Phùng Văn Trọng)

1975Ủy viên Thường trực,

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

16.ĐĐ. Thích Tâm Đạo

(Dương Tấn Duy)

1981Ủy viên Thường trực,

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

17.ĐĐ. Thích Phước Văn

(Nguyễn Văn Phi)

1971Ủy viên Thường trực
18.ĐĐ. Thích Tâm Thông

(Dương Thanh Xuân)

1979Ủy viên Thường trực
19.TT. Thích Huệ Thuần

(Nguyễn Văn Tiếp)

1954Ủy viên Thường trực
20.ĐĐ. Thích Thiện Duyên

(Dương Văn Sang)

1976Ủy viên Thường trực
21.SC. Thích nữ Huệ Minh

(Trần Thủy Tiên)

1974Ủy viên Thường trực,

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

II. ỦY VIÊN: 42 Vị

22.HT. Thích Giác Giới

(Phạm Thành Giới)

1961Ủy viên
23.TT. Thích Trí Thông

(Lê Văn Thông)

1965Ủy viên
24.TT. Thích Giác Bình

(Lê Bình Đẳng)

1967Ủy viên
25.TT. Thích Tánh Thuần

(Nguyễn Thanh Tùng)

1973Ủy viên
26.TT. Tăng Phước

(Thạch Bước)

1972Ủy viên
27.ĐĐ. Thích Minh Viên

(Phạm Bá Thành)

1986Ủy viên
28.ĐĐ. Rakkhitappanno

(Thạch Thanh Tùng)

1978Ủy viên
29.ĐĐ. Chanhtecrec Khêktô

(Thạch Sô Phép)

1977Ủy viên
30.ĐĐ. Aggacito

(Thạch Xa Rốt)

1977Ủy viên
31.ĐĐ. Thích Long Thiện

(Bùi Minh Hoàng)

1968Ủy viên
32.ĐĐ. Thích Minh Công

(Nguyễn Minh Thành)

1971Ủy viên
33.ĐĐ. Thích Kiến Hiền

(Nguyễn Văn Út)

1980Ủy viên
34.ĐĐ. Thích Minh Tâm

(Võ Văn Hải Trường)

1985Ủy viên
35.ĐĐ. Thích Phước Hải

(Phan Văn Pho)

1982Ủy viên
36.ĐĐ. Thích Thiện Tường

(Lê Văn Lợi)

1986Ủy viên
37.ĐĐ. Thích Huệ Minh

(Võ Thành Trung)

1983Ủy viên
38.ĐĐ. Thích Nghiêm Trí

(Nguyễn Phước Hải)

1994Ủy viên
39.ĐĐ. Thích Tâm Phúc

(Nguyễn Hoàng Phúc)

1996Ủy viên
40.ĐĐ. Thích Khánh Toàn

(Nguyễn Thanh Nhân)

1993Ủy viên
41.ĐĐ. Thích Thiện Phát

(Nguyễn Tấn Phát)

1977Ủy viên
42.ĐĐ. Thích Đức Nghiêm

(Huỳnh Chí Tâm)

1994Ủy viên
43.ĐĐ. Thích Thiện Đạt

(Nguyễn Tiến Sĩ)

1970Ủy viên
44.ĐĐ. Thích Khánh Duy

(Lương Trọng Hiếu)

1991Ủy viên
45.ĐĐ. Thích Quảng Trụ

(Nguyễn Tùng Thy)

1975Ủy viên
46.ĐĐ. Thích Quảng Thông

(Nguyễn Thanh Truyền)

1993Ủy viên
47.ĐĐ. Pantitacchando

(Thạch Si Sa Vách)

1981Ủy viên

 

48.ĐĐ. Kalyanavaro

(Thạch Hoàng Phúc)

1992Ủy viên
49.ĐĐ. Thích Giác Châu

(Trần Văn Tươi)

1968Ủy viên
50.ĐĐ. Thích Tâm Trí

(Nguyễn Văn Bắc)

1988Ủy viên
51.ĐĐ. Thích Thiện Phổ

(Lê Hoàng Minh)

1988Ủy viên
52.NS. Thích nữ Như Hải

(Lâm Thị Hà)

1959Ủy viên
53.NS. Thích nữ Như Vạn

(Nguyễn Thị Tố Nga)

1964Ủy viên
54.NS. Thích nữ Thanh Phước

(Hà Thu Loan)

1969Ủy viên
55.NS. Thích nữ Nhật Thiền

(Nguyễn Thị Mười Hai)

1973Ủy viên
56.NS. Thích nữ Như Hiền

(Nguyễn Thị Lài)

1969Ủy viên
57.NS. Thích nữ Huệ Hạnh

(Lê Thị Kim Hoàng)

1969Ủy viên
58.SC. Thích nữ Đức Quang

(Phạm Thị Bạch Nga)

1971Ủy viên
59.SC. Thích nữ Diệu Định

(Huỳnh Thị Thu Vân)

1974Ủy viên
60.SC. Thích nữ Huệ Liễu

(Lê Thị Kim Phượng)

1971Ủy viên
61.SC. Thích nữ Duy Liên

(Nguyễn Ngọc Mỹ)

1970Ủy viên
62.SC. Thích nữ Thanh Vân

(Nguyễn Thị Minh Tâm)

1977Ủy viên
63.SC. Thích nữ Huệ Thành

(Lý Thị Thanh Hương)

1966Ủy viên
Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết