Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 31 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm)

Tác giả:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 260/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ Công văn số 532/SNV-TG ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp nhận thông báo người được bầu cử, suy cử làm chức việc;
Căn cứ Tờ trình số 012/TTr-BTS ngày 25/6/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 31 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban TGCP, Vụ PG;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Tuyên Quang;
– Lưu: VP1, VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 260/QĐ-HĐTS ngày 28/6/2022)

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (11 VỊ)
1.Hòa thượng Thích Gia Quang

(Đồng Văn Thu)

1954Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
2.Đại đức Thích Thanh Phúc

(Đào Văn Tuệ)

1978Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
3.Thượng tọa Thích Thanh Trung

(Nguyễn Thành Trung)

1975Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
4.Đại đức Thích Thanh Tân

(Nguyễn Văn Bộ)

1977Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
5.Sư cô Thích Nữ Đàm Nghiêm

(Đào Thị Thu Hường)

1978Phó Trưởng ban đặc trách Ni giới, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
6.Đại đức Thích Thanh Hòa

(Nguyễn Văn Lực)

1986Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
7.Đại đức Thích Trúc Thông Phổ

(Dư Kim Long)

1950Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
8.Sư cô Thích Nữ Thông Nghiêm

(Nguyễn Thị Thùy Dung)

1985Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
9.Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm

(Trịnh Thị Ngọc Bích)

1974Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
10.Sư cô Thích Nữ Quảng Xuân

(Nguyễn Thị Vui)

1979Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
11.Cư sĩ Diệu Kim

(Nguyễn Thị Liên)

1953Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
II. ỦY VIÊN (20 VỊ)
12.Sư cô Thích Nữ Hoàn Tố

(Đặng Thị Hoa)

1979Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
13.Sư cô Thích Nữ Chơn Hiền

(Đào Thị Bích Huệ)

1971Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
14.Đại đức Thích Quảng Tấn

(Nguyễn Văn Thanh Nhân)

1979Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
15.Đại đức Thích Minh Đức

(Bùi Mạnh Hùng)

1986Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
16.Sư cô Thích Nữ An Tịnh

(Nguyễn Thị Như Thủy)

1980Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
17.Nguyễn Công Nhạ1976Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
18.Vũ Thị Bình1941Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
19.Lê Thị Bích Ngọ1953Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
20.Nguyễn Thị Thúy1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
21.Đinh Thị Trường1950Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
22.Đinh Văn Phúc1969Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
23.Đỗ Thị Dung1967Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
24.Trần Thị Định1947Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
25.Vũ Thị Quế1954Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
26.Trần Văn Hiền1970Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
27.Lê Thị Kim Thành1956Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
28.Nông Thị Kim1955Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
29.Bùi Thị Hồng1955Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
30.Vũ Thúy Hoàn1953Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
31.Phạm Thị Hòa1952Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 31 thành viên
Trong đó:
– Ban Thường trực: 11 vị
– Ủy viên               : 20 vị

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết