Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 03 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 68 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 42 vị, Ủy viên dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Thích Đồng Tiến làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm)

Tác giả:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 313/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ công văn số 738/SNV-TG ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên;

Căn cứ đề nghị số 195/CV-BTS/PY ngày 20/6/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, V/v đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 03 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 68 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 42 vị, Ủy viên dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Thích Đồng Tiến làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên và các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
tỉnh Phú Yên“để biết”
– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-HĐTS ngày 24/06/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 03 Vị

1. Hòa thượng Thích Tâm Thủy

2. Hòa thượng Thích Nguyên Từ

3. Hòa thượng Thích Quảng Phát.

B. BAN TRỊ SỰ: 68 Vị (63 chính thức, 05 dự khuyết)

I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
1.HT. Thích Đồng Tiến

(Huỳnh Đồng Tiến)

1945Trưởng ban Ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.ĐĐ. Thích Nguyên Minh

(Đặng Minh Quang)

1972Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

3.HT. Thích Quảng Giải

(Nguyễn Văn Hạnh)

1952Phó Trưởng ban Trị sự
4.HT. Thích Thông Hòa

(Phan Văn Vinh)

1959Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

5.ĐĐ. Thích Chúc Phát

(Nguyễn Minh Huy)

1975Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký

Ban Trị sự

6.ĐĐ. Thích Quảng Bá

(Nguyễn Ngọc Tùng)

1976Phó Thư ký 1
7.Cư sĩ Quảng Duyên

(Đoàn Phước Thuận)

1953Phó Thư ký 2
8.TT. Thích Nguyên Nhã

(Cao Văn Hòa)

1967Trưởng ban Kiểm soát
9.TT. Thích Quảng Huy

(Lê Kim Hoàng)

1972Trưởng ban Hoằng pháp
10.TT. Thích Quảng Tế

(Nguyễn Văn Hòa)

1972Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
11.TT. Thích Quảng Lượng

(Trần Huỳnh Đại)

1970Trưởng ban Pháp chế
12.ĐĐ. Thích Nguyên Tân

(Bùi Văn Sửu)

1977Trưởng ban Văn hóa
13.ĐĐ. Thích Quảng Phục

(Lê Trường Chinh)

1977Trưởng ban Nghi lễ
14.ĐĐ. Thích Quảng Thứ

(Phan Văn Lượng)

1973Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
15.ĐĐ. Thích Huệ Khải

(Võ Tấn Hiếu)

1983Trưởng ban Thông tin Truyền thông
16.ĐĐ. Thích Quảng Hội

(Trần Minh Hợp)

1981Trưởng ban Từ thiện Xã hội
17.ĐĐ. Thích Chúc Khánh

(Trần Minh Thảo)

1984Ủy viên Thường trực
18.ĐĐ. Thích Huệ Minh

(Trần Bình Hiệp)

1978Ủy viên Thường trực
19.ĐĐ. Thích Giác Quả

(Phan Thanh Đặng)

1982Ủy viên Thường trực
20.NS. Thích nữ Chơn Như

(Nguyễn Thị Thừa)

1963Ủy viên Thường trực
21.SC. Thích nữ Tâm Thanh

(Nguyễn Thị Kim Duyên)

1979Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN: 42 Vị

22.TT. Thích Quảng Đạo

(Nguyễn Minh Đàng)

1961Ủy viên
23.ĐĐ. Thích Nhuận Nghiêm

(Đinh Hữu Trí)

1977Ủy viên
24.ĐĐ. Thích Trung Diên

(Nguyễn Văn Dũng)

1977Ủy viên
25.ĐĐ. Thích Quảng Tiến

(Đỗ Tiến Nhanh)

1987Ủy viên
26.ĐĐ. Thích Thánh Dự

(Nguyễn An Chương)

1994Ủy viên
27.ĐĐ. Thích Quảng Sơn

(Đỗ Minh Hải)

1985Ủy viên
28.ĐĐ. Thích Quảng Bổn

(Võ Ngọc Nguyên)

1988Ủy viên
29.ĐĐ. Thích Quảng Pháp

(Đào Trọng Phú)

1977Ủy viên
30.ĐĐ. Thích Nguyên Đạo

(Nguyễn Thanh Hùng)

1969Ủy viên
31.ĐĐ. Thích Quảng Hòa

(Đào Đức Hiệp)

1981Ủy viên
32.ĐĐ. Thích Nhuận Thái

(Nguyễn Đình Thuần)

1996Ủy viên
33.ĐĐ. Thích Quảng Dũng

(Huỳnh Văn Trí)

1984Ủy viên
34.ĐĐ. Thích Chúc Thuận

(Lê Thanh Mẫn)

1979
35.ĐĐ. Thích Quảng Trọng

(Đoàn Trọng Đức)

1989Ủy viên
36.ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm

(Tạ Tấn Tịnh)

1980Ủy viên
37.ĐĐ. Thích Nguyên Trụ

(Phan Thanh Vẫn)

1983Ủy viên
38.ĐĐ. Thích Quảng Niệm

(Võ Văn Niệm)

1981Ủy viên
39.ĐĐ. Thích Quảng Chánh

(Nguyễn Đình Thanh Tùng)

1989Ủy viên
40.ĐĐ. Thích Thánh Minh

(Nguyễn Trung Thu)

1987Ủy viên
41.ĐĐ. Thích Quảng Học

(Nguyễn Minh Cần)

1986Ủy viên
42.ĐĐ. Thích Tâm Hội

(Nguyễn Mạnh Hải)

1977Ủy viên
43.ĐĐ. Thích Quảng Hiệp

(Nguyễn Ngọc Hòa)

1985Ủy viên
44.ĐĐ. Thích Lệ Ngạn

(Nguyễn Minh Huy)

1986Ủy viên
45.ĐĐ. Thích Tâm Lượng

(Tô Đông Đại)

1989Ủy viên
46.ĐĐ. Thích Thông Thiện

(Nguyễn Đình Thực)

1979Ủy viên
47.ĐĐ. Thích Chúc Hạnh

(Trần Công Đức)

1987Ủy viên
48.NS. TN Minh Tiến

(Nguyễn Võ Thị Thanh Loan)

1971Ủy viên
49.NS. Thích nữ Viên Thắng

(Nguyễn Thị Hiền)

1969Ủy viên
50.SC. Thích nữ Nguyên Đường

(Trần Thị Cam)

1978Ủy viên
51.SC. Thích nữ Diệu Hoa

(Hồ Thị Ngọc Liên)

1981Ủy viên
52.SC. Thích nữ Tâm Phúc

(Nguyễn Thị Thọ)

1976Ủy viên
53.SC. Thích nữ Nhuận Hải

(Hồ Như Thủy)

1980Ủy viên
54.SC. Thích nữ Tuệ Hải

(Huỳnh Thị Tố Vân)

1977Ủy viên
55.SC. Thích nữ Nguyên Dung

(Nguyễn Thị Thu)

1967Ủy viên
56.SC. Thích nữ Minh Viên

(Diệp Thị Tuyết Nhung)

1973Ủy viên
57.SC. Thích nữ Bổn Tánh

(Võ Thị Xuân)

1981Ủy viên
58.SC. Thích nữ Huệ Thiện

(Lý Thị Hậu)

1974Ủy viên
59.SC. Thích nữ Viên Trí

(Võ Thị Đông)

1975Ủy viên
60.SC. Thích nữ Nguyên Tịnh

(Nguyễn Thị Phương Thảo)

1987Ủy viên
61.Huynh trưởng Đồng Nhuận

(Lê Xuân Tươi)

1956Ủy viên
62.Cư sĩ Quảng Hoàng

(Nguyễn Thị Phượng)

1971Ủy viên
63.Cư sĩ Quảng Lạc

(Đặng Thị Thu Hà)

1964Ủy viên

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 05 Vị

64.ĐĐ. Thích Đạt Ma Quang Hải

(Lưu Hoàng Tú)

1978Ủy viên dự khuyết
65.ĐĐ. Thích Nhuận Tánh

(Phan Quốc Bản)

1995Ủy viên dự khuyết
66.Huynh trưởng Đồng Hiệp

(Nguyễn Ngọc Ky)

1953Ủy viên dự khuyết
67.Cư sĩ Quảng Lai

(Tô Đông Hậu)

1974Ủy viên dự khuyết
68.Cư sĩ Thánh Thảo

(Nguyễn Thị Túy Kiều)

1981Ủy viên dự khuyết

 

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết