Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 53 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 19 vị, Ủy viên: 34 vị) do Thượng tọa Thích Phước Thành làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm)

Tác giả:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 237/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ công văn số 556/SNV-TG ngày 06/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ tờ trình số 26/TTr-BTS ngày 28/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 53 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 19 vị, Ủy viên: 34 vị) do Thượng tọa Thích Phước Thành làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
tỉnh Hậu Giang“để biết”
– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HẬU GIANG
NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-HĐTS ngày 14/05/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 04 Vị

1. Hòa thượng Thích Huệ Hóa

2. Hòa thượng Thích Giác Giàu

3. Hòa thượng Thích Huệ Sanh

4. Hòa thượng Thích Thiện Huệ.

B. BAN TRỊ SỰ: 53 Vị

I. BAN THƯỜNG TRỰC: 19 Vị

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
1.TT. Thích Phước Thành

(Đoàn Minh Trí)

1965Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.TT. Thích Thông Hạnh

(Nguyễn Văn Sơn)

1962Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Pháp chế

3.ĐĐ. Thích Phước Dũng

(Nguyễn Thanh Dũng)

1968Phó Trưởng ban Trị sự,

kiêm Chánh Thư ký

4.ĐĐ. Thiran Nano

(Danh Tuấn)

1981Phó Trưởng ban Trị sự

Đặc trách PG Nam tông Khmer

5.NT. Thích nữ Chí Liên

(Nguyễn Thị Thủy)

1954Phó Trưởng ban Trị sự
6.ĐĐ. Thích Thiện Đức

(Đoàn Văn Cảnh)

1991Phó Thư ký,

kiêm Chánh Văn phòng

7.ĐĐ. Thích Quảng Nguyên

(Phan Tấn Lợi)

1993Phó Thư ký,

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

8.TT. Thích Thiện Kim

(Nguyễn Văn Ngọc)

1958Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
9.TT. Thích Chiếu Dụng

(Trần Trung)

1969Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
10.TT. Thích Đạo Như

(Võ Trung Hiền)

1972Trưởng ban Hoằng pháp
11.ĐĐ. Thích Giác Tâm

(Phạm Hữu Nghĩa)

1963Trưởng ban Kiểm soát
12.ĐĐ. Thích Trí Thiền

(Ngô Minh Vương)

1969Trưởng ban Từ thiện Xã hội
13.ĐĐ. Thích Minh Phước

(Đặng Minh Phước)

1980Trưởng ban Văn hóa
14.ĐĐ. Thích Phước Nghiêm

(Nguyễn Văn Hòa)

1973Trưởng ban Thông tin Truyền thông
15.ĐĐ. Thích Minh Nhựt

(Phan Hạnh Phương)

1981Trưởng ban Nghi lễ
16.NS. Thích nữ Diệu Ngọc

(Nguyễn Thị Tươi)

1962Trưởng Phân ban Ni giới
17.NS. Thích nữ Diệu Nguyện

(Phạm Thị Thủy)

1962Ủy viên Thủ quỹ
18.NT. Thích nữ Như Thân

(Lâm Thị Hương)

1957Ủy viên Thường trực
19.ĐĐ. Thích Giác Trí

(Lương Văn Đây)

1963Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 34 Vị

20.TT. Thiên Bảo

(Lý Điền)

1974Ủy viên
21.ĐĐ. Thích Thiện Hiển

(Đoàn Văn Vinh)

1989Ủy viên
22.ĐĐ. Thích Minh Tịnh

(Huỳnh Thiện Tính)

1986Ủy viên
23.ĐĐ. Sonana Jota

(Danh Thanh)

1986Ủy viên
24.ĐĐ. Thích Quảng Thiền

(Nguyễn Lâm Sơn)

1990Ủy viên
25.ĐĐ. Thích Phước An

(Nguyễn Văn Đậm)

1987Ủy viên
26.ĐĐ. Thích Phước Độ

(Nguyễn Văn Đa)

1981Ủy viên
27.ĐĐ. Thích Phước Thuận

(Dương Văn Nghị)

1983Ủy viên
28.ĐĐ. Thích Tâm Nhuận

(Võ Văn Nhuận)

1987Ủy viên
29.ĐĐ. Thích Thiện Thiền

(Đỗ Viết Thực)

1978Ủy viên
30.ĐĐ. Thích Phước Đạt

(Nguyễn Văn Thắng)

1976Ủy viên
31.ĐĐ. Thích Thiện Tâm

(Huỳnh Thanh Trúc)

1981Ủy viên
32.NS. Thích nữ Nguyên Hoa

(Văn Thị Lệ)

1960Ủy viên
33.NS. Thích nữ Liên Liên

(Võ Thị Liên)

1963Ủy viên
34.SC. Thích nữ Ngộ Hoàn

(Triệu Kim Thuấn)

1972Ủy viên
35.SC. Thích nữ Diệu Phúc

(Lê Thị Thanh Đạm)

1977Ủy viên
36.SC. Thích nữ Nhung Liên

(Nguyễn Thị Mỹ Nhung)

1973Ủy viên
37.SC. Thích nữ Tịnh Quang

(Nguyễn Thị Cẩm Dung)

1974Ủy viên
38.SC. Thích nữ Diệu Nga

(Phan Thị Thùy Linh)

1973Ủy viên
39.SC. Thích nữ Phước Nhiên

(Dương Kim Liên)

1975Ủy viên
40.SC. Thích nữ Thành Liên

(Nguyễn Thị Mỹ Tiên)

1978Ủy viên
41.SC. Thích nữ Như Hoa

(Nguyễn Thị Đèo)

1968Ủy viên
42.SC. Thích nữ Thiên Thanh

(Lê Kim Hạnh)

1974Ủy viên
43.SC. Thích nữ Huệ Tường

(Nguyễn Thị Thu Vân)

1973Ủy viên
44.SC. Thích nữ Tịnh Hòa

(Phan Thị Thủy)

1973Ủy viên
45.SC. Thích nữ Tịnh Hằng

(Trần Thúy Hằng)

1989Ủy viên
46.SC. Thích nữ Tịnh Thiện

(Huỳnh Thị Dung)

1974Ủy viên
47.SC. Thích nữ Diệu Tâm

(Nguyễn Thị Tuyết)

1975Ủy viên
48.SC. Thích nữ Nguyệt Liên

(Phan Thị Nhân)

1976Ủy viên
49.SC. Thích nữ Hiền Niệm

(Huỳnh Thị Diệu Huyền)

1973Ủy viên
50.SC. Thích nữ Lệ Thành

(Phan Thị Diệu Hằng)

1976Ủy viên
51.SC. Thích nữ Diệu Thọ

(Trần Thị Kim Phượng)

1974Ủy viên
52.SC. Thích nữ Ngọc Liên

(Phạm Thị Tốt)

1981Ủy viên
53.SC. Thích nữ Tịnh Liên

(Nguyễn Thị Thảo)

1966Ủy viên
Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết