Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 36 thành viên Ban Trị sự do Đại đức Thích Nguyên Toàn làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm)

Tác giả:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 277/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ Công văn số 470/SNV-TNTG ngày 06/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang về việc tiếp nhận thông báo kết quả người được bổ nhiệm bầu cử, suy cử làm chức việc;

Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-BTS ngày 11/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 36 thành viên Ban Trị sự do Đại đức Thích Nguyên Toàn làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).

Điều 2. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban TGCP, Vụ PG;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hà Giang;
– Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 277/QĐ-HĐTS ngày 12/07/2022)

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (13 VỊ)
        1Đại đức Thích Nguyên Toàn (Trần Văn Trọng)1976Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Hà Giang
        2Đại đức Thích Thanh Lâm

(Cao Đức Trường)

1980Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hà Giang
        3Đại đức Thích Thanh Phúc

(Đào Văn Tuệ)

1978Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hà Giang
        4Đại đức Thích Nguyên Long

(Bùi Văn Tiến)

1981Phó Trưởng ban – Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hà Giang
        5Đại đức Thích Đức Trung

(Nguyễn Văn Lý)

1969Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hà Giang
        6Đại đức Thích Đức An

(Trần Văn Đức)

1993Uỷ viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký – Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
        7Đại đức Thích Đức Minh

(Phùng Mạnh Long)

1976Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Hà Giang
        8Đại đức Thích Thanh An

(Phạm Đức Tư)

1976Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Hà Giang
        9Đại đức Thích Bảo Đức

(Phan Nhật Dũng)

1982Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Hà Giang
      10Đại đức Thích Tục Ân

(Vũ Văn Long)

1990Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hà Giang
      11Đại đức Thích Tâm Không

(Đặng Văn Nam)

1997Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Giang
      12Đại đức Thích Đức Trí

(Nguyễn Như Khoa)

1999Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hà Giang
      13Ni sư Thích Đàm Tuyến

(Lưu Thị Loan)

1954Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Hà Giang
II. ỦY VIÊN (23 VỊ)
14Đại đức Thích Đức Viên

(Trần Hòa Bình)

1993Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
15Đại đức Thích Minh Huân

(Nguyễn Bảo Chung)

1986Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
16Đại đức Thích Phước Huy

(Trần Công Hiển)

1983Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
17Đại đức Thích Nguyên Trực

(Hoàng Nhật Trung)

1985Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
18Đại đức Thích Đức Chính

(Tăng Bá Thìn)

1988Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
19Đại đức Thích Đức Duy

(Phan Trọng Hiểu)

1995Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
20Đại đức Thích Đức Chương

(Vũ Văn Duy)

1984Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
21Đại đức Thích Đức Nhân

(Hoàng Định Nghĩa)

1994Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
22Sư cô Thích Diệu Ân

(Trịnh Thị Trinh)

1987Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
23Sư cô Thích Tâm Nghiêm

(Nguyễn Thị Vân Anh)

1993Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
24Cư sĩ Tuệ Đức

(Đỗ Thị Giảo)

1954Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
25Cư sĩ Diệu Linh

(Phùng Thị Khánh)

1954Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
26Cư sĩ Tuệ Thảo

(Nguyễn Thị Lợi)

1971Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
27Cư sĩ Tuệ Yên

(Trần Thị Tuấn Dung)

1963Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
28Cư sĩ Diệu Hương

(Nguyễn Thị Giang)

1954Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
29Cư sĩ Phúc Minh

(Nguyễn Xuân Hồng)

1960Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
30Cư sĩ Tuệ Tâm

(Nguyễn Thị Lan)

1967Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
31Cư sĩ Phúc Thành

(Nguyễn Như Tùng)

1975Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
32Cư sĩ Diệu Thu

(Nguyễn Thị Doanh)

1960Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
33Cư sĩ Đức Hải

(Lê Xuân Hội)

1953Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
34Cư sĩ Diệu Hoa

(Hoàng Thị Xuân)

1959Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
35Cư sĩ Diệu Ngần

(Đỗ Thị Nga)

1962Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
36Cư sĩ Quảng Ân

(Đinh Văn Phúc)

1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang

Tổng số: 36 thành viên
Trong đó:
– Ban Thường trực: 13 vị
– Ủy viên               : 23 vị

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết