Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 57 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 36 vị) do Hòa thượng Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm)

Tác giả:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 219/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ công văn số 810/SNV-TG ngày 14/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ đề nghị số 100/ĐN-BTS ngày 27/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 57 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 36 vị) do Hòa thượng Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
tỉnh Đồng Tháp“để biết”
– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số:      /QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Điểu chỉnh chức danh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ tờ trình số 270/TT-BTS ngày 24/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, V/v suy cử nhân sự Phó Ban Trị sự GHPGVN và Ban Giáo dục Phật giáo trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Thuần (thế danh: Nguyễn Văn Định), Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Thượng tọa Thích Minh Thuần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
tỉnh Đồng Tháp“để biết”
– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐTS ngày 04/05/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 04 Vị

1. Hòa thượng Thích Thiện An

2. Hòa thượng Thích Nhật Quang

3. Hòa thượng Thích Phước Thông

4. Hòa thượng Thích Thiện Phương.

B. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI: 02 Vị

1. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

2. Ni trưởng Thích nữ Như Hòa.

C. BAN TRỊ SỰ: 57 Vị

I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
1.HT. Thích Chơn Minh

(Trần Bạch Mai)

1957Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.TT. Thích Tĩnh Triệt

(Trần Thanh Bình)

1967Phó Trưởng ban Thường trực
3.HT. Thích Huệ Minh

(Trương Văn Thạch)

1956Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

4.TT. Thích Thiện Xuân

(Trần Văn Thủy)

1960Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

5.TT. Thích Chơn Trí

(Võ Quốc Hùng)

1973Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

6.TT. Thích Chơn Tâm

(Nguyễn Kiến Trúc)

1976Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

7.ĐĐ. Thích Phước Huệ

(Nguyễn Hữu Bình)

1980Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Văn Hóa

8.NT. Thích nữ Như Trung

(Ngô Thị Kim Xuyến)

1957Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Phân ban Ni giới

9.TT. Thích Minh Sơn

(Nguyễn Văn Luận)

1966Chánh Thư ký Ban Trị sự
10.ĐĐ. Thích Chí Thiện

(Trần Vĩnh Thanh)

1984Phó Thư ký,

Chánh Văn phòng Ban Trị sự

11.ĐĐ. Thích Trí Khả

(Lê Văn Nhẫn)

1978Phó Thư ký,

Phó Văn phòng Ban Trị sự

12.ĐĐ. Thích Thiện Pháp

(Đỗ Minh Đạt)

1983Ủy viên Thường trực,

Phó Văn phòng Ban Trị sự

13.NS. Thích nữ Như Phượng

(Võ Thị Hồng Loan)

1966Thủ quỹ
14.TT. Thích Huệ Nghĩa

(Phạm Văn Thạch)

1960Trưởng ban Kiểm soát
15.TT. Thích Thiện Chí

(Phạm Tấn Sĩ)

1970Trưởng ban Nghi lễ
16.TT. Thích Lệ Nhật

(Nguyễn Xuân Oánh)

1970Trưởng ban Thông tin Truyền thông
17.ĐĐ. Thích Minh Phước

(Lê Hoàng Phú)

1975Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
18.NS. Thích nữ Như Lan

(Huỳnh Thị Thu Hương)

1965Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
19.TT. Thích Huệ Thủ

(Nguyễn Văn Hương)

1956Ủy viên Thường trực
20.TT. THích Thiện Hữu

(Nguyễn Văn Dũng)

1969Ủy viên Thường trực
21.TT. Thích Thiện Thật

(Lê Văn Đúng)

1975Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN: 36 Vị

22.TT. Thích Thiện Ngữ

(Huỳnh Văn Thiết)

1953Ủy viên
23.TT. Thích Minh Thuần

(Nguyễn Văn Định)

1963Ủy viên
24.TT. Thích Thiện Liêm

(Cao Văn Hiếu)

1973Ủy viên

 

25.TT. Thích Mẫn Đạt

(Dương Minh Vương)

1973Ủy viên
26.TT. Thích Thiện Lâm

(Đàm Kim Tuấn)

1965Ủy viên
27.TT. Thích Minh Tâm

(Lê Văn Trí)

1972Ủy viên
28.ĐĐ. Thích Thiện Trí

(Trần Quang Kháng)

1952Ủy viên
29.ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm

(Nguyễn Hoàng Dũng)

1988Ủy viên
30.ĐĐ. Thích Phước Hạnh

(Phan Như Quỳnh)

1991Ủy viên
31.ĐĐ. Thích Trí Ân

(Võ Văn Minh)

1984Ủy viên
32.ĐĐ. Thích Minh Mẫn

(Lâm Văn Cưng)

1985Ủy viên
33.ĐĐ. Thích Lệ Ngộ

(Nguyễn Văn Tâm)

1988Ủy viên
34.ĐĐ. Thích Minh Nhã

(Huỳnh Nhựt Nam)

1987Ủy viên
35.ĐĐ. Thích Nguyên Từ

(Nguyễn Anh Phong)

1975Ủy viên
36.ĐĐ. Thích Thiện Bảo

(Bùi Huỳnh Nho)

1992Ủy viên
37.ĐĐ. Thích Phước Thông

(Lương Hữu Hoàng)

1972Ủy viên
38.ĐĐ. Thích Trung Chánh

(Nguyễn Thành Nam)

1991Ủy viên
39.ĐĐ. Thích Nguyên Độ

(Phan Nhật Nam)

1978Ủy viên
40.ĐĐ. Thích Thiện Nguyện

(Lê Văn Tuấn)

1983Ủy viên
41.ĐĐ. Thích Trí Nguyên

(Nguyễn Anh Tuấn Khải)

1991Ủy viên
42.ĐĐ. Thích Đức Hiếu

(Nguyễn Văn Chung)

1988Ủy viên
43.NT. Thích nữ Như Nguyện

(Ngô Thị Trúc)

1955Ủy viên
44.NS. Thích nữ Như Quang

(Trần Thị Kim Sáng)

1962Ủy viên
45.NS. Thích nữ Như Thành

(Lê Thị Bạch Hoa)

1963Ủy viên
46.NS. Thích nữ Như Thanh

(Nguyễn Thị Thẻ)

1963Ủy viên
47.NS. Thích nữ Như Châu

(Nguyễn Thị Ngọc Dung)

1954Ủy viên

 

48.NS. Thích nữ Lệ Nguyệt

(Võ Thị Tuyết Minh)

1968Ủy viên
49.NS. Thích nữ Huệ Tịnh

(Ngô Thị Đài Trang)

1973Ủy viên
50.NS. Thích nữ Lệ Thanh

(Lê Thị Diệu)

1969Ủy viên
51.NS. Thích nữ Như Năng

(Nguyễn Thị Trí)

1964Ủy viên
52.NS. Thích nữ Giác Bửu

(Trần Thị Ánh Hồng)

1970Ủy viên
53.SC. Thích nữ Huệ Quảng

(Đào Nhựt Phương Hằng)

1968Ủy viên
54.SC. Thích nữ Như Thuận

(Nguyễn Thị Thu Huyền)

1976Ủy viên
55.SC. Thích nữ Diệu Thanh

(Nguyễn Phương Thảo)

1973Ủy viên
56.SC. Thích nữ Minh Ngọc

(Nguyện Thị Bình)

1986Ủy viên
57.SC. Thích nữ Phước Liên

(Nguyễn Thị Trúc Ly)

1974Ủy viên
Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết