Trang chủ Giáo HộiBTS các tỉnh/thành Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên Nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên Nhiệm kỳ 2022-2027

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 32 thành viên do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm)

Tác giả:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____
Số: 167/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
nhiệm kỳ 2022 – 2027
____________
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);

Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-BTS ngày 04/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên v/v đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ Công văn số 849/SNV-PTNTG ngày 10/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 32 thành viên do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).

Điều 2. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban TGCP, Vụ PG;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Điện Biên;
– Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Kèm theo Quyết định số 167/QĐ-HĐTS ngày 10/05/2022)

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC
1.Thượng tọa Thích Đức Thiện

(Nguyễn Tiến Thiện)

1966Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
2.Thượng tọa Thích Thanh Quy

(Lê Ngọc Quang)

1969Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Điện Biên
3.Hòa thượng Thích Bửu Chánh

(Lê Hà)

1961Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên (không chuyên trách)
4.Thượng tọa Thích Giác Trí

(Vũ Trí Đức Tú)

1975Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Điện Biên
5.Đại đức Thích Nguyên Chính

(Cao Đại Đoàn)

1985Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
6.Đại đức Thích Giác Đạt

(Trần Như Tuấn)

1982Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Điện Biên
7.Đại đức Thích Nhuận Thanh

(Nguyễn Huy Tường)

1980Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Điện Biên
8.Ni sư Thích Nữ Như Hiền

(Phạm Thị Loan)

1947Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Điện Biên
9.Đại đức Thích Thiện Xuân

(Nguyễn Văn Sườn)

1975Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Điện Biên
10.Đại đức Thích Giác Nghĩa

(Trần Duy Khương)

1980Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Điện Biên
11.Đại đức Thích Minh Tường

(Đỗ Văn Sắc)

1976Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Điện Biên
12.Đại đức Thích Giác Giáo

(Đào Ngọc Toàn)

1992Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Điện Biên
13.Đại đức Thích Đức Thành

(Huỳnh Văn Trí)

1997Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Điện Biên
14.Ni sư Thích Diệu Tâm

(Cao Thị Minh Hồng)

1962Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Điện Biên
15.Sư cô Thích Diệu Nhã

(Phan Thị Gấm)

1979Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Điện Biên
16.Cư sĩ Quang Minh

(Lê Văn Sinh)

1989Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
II. ỦY VIÊN
17.Đại đức Thích Thanh Ngọc

(Phạm Thanh Hải)

1983Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Điện Biên
18.Đại đức Thích Đức Xuân

(Phạm Quốc An)

1994Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
19.Đại đức Thích Nguyên Hải

(Hà Minh Giáp)

1984Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
20.Sư cô Thích Nữ Như Định

(Hoàng Thị Thu Thủy)

1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
21.Sư cô Thích Nữ Nhuận Đức

(Trần Thị Kim Loan)

1961Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
22.Sư cô Thích Nữ Hạnh Tịnh

(Nguyễn Thị Thùy Hương)

1956Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
23.Sư cô Thích Nữ Hạnh Phước

(Võ Thị Mười)

1977Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
24.Cư sĩ Phúc Bách

(Nguyễn Thanh Tùng)

1978Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
25.Cư sĩ Quang Sáng

(Đỗ Trọng Sỹ)

1982Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
26.Cư sĩ Đức Hải

(Triệu Văn Thắng)

1959Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
27.Cư sĩ Thiện Phúc Bảo

(Lê Hồng Hiển)

1983Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
28.Cư sĩ Diệu Tâm

(Nguyễn Thị Khuyên)

1974Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
29.Cư sĩ Phúc Đức

(Lường Văn Hương)

1973Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
30.Cư sĩ Diệu An Châu

(Nguyễn Thị Hồng Nhung)

1995Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
31.Cư sĩ Diệu Tâm

(Mai Thị Hải)

1958Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
32.Cư sĩ Diệu Liên

(Bùi Thị Thiết)

1965Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên

Tổng số: 32 thành viên
Trong đó:
– Ban Thường trực: 16 vị
– Ủy viên:             16 vị

Print Friendly, PDF & Email
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT


Ủng hộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Mã QR Tạp Chí NCPH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Logo Tap Chi Ncph 20.7.2023 Trang

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 66880914 335 013

Email: tapchincph@gmail.com

ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Phòng số 7 dãy Tây Nam – Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM.

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 298/GP-BTTTT NGÀY 13/06/2022

Tạp chí Nghiên cứu Phật học (bản in): Mã số ISSN: 2734-9187
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (điện tử): Mã số ISSN: 2734-9195

THÔNG TIN TÒA SOẠN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Gs.Ts. Nguyễn Hùng Hậu

PGs.Ts. Nguyễn Hồng Dương

PGs.Ts. Nguyễn Đức Diện

Hòa thượng TS Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng TS Thích Thanh Điện

Thượng tọa TS Thích Đức Thiện

TỔNG BIÊN TẬP

Hòa thượng TS Thích Gia Quang

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Cư sĩ Giới Minh

Quý vị đặt mua Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ Tòa soạn, giá 180.000đ/1 bộ. Bạn đọc ở Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 6684 6688 | 0914 335 013 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Tài khoản: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số tài khoản: 1231301710

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội

Phương danh cúng dường

Chia sẻ bài viết